Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 724 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-79 от 20.08.2021 г., от Росен Оскаров Калинов, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на нов ПИ с проектен идентификатор 47336.62.186, образуван след разделянето на ПИ 47336.62.2, находящ се в местност „Оранжерията“, гр. Мартен, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ се определя зона „Предимно производствена зона“ (Пп), отговаряща на предвижданията на Общ устройствен план на община Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените показатели за зоната, имотът се отрежда за складови нужди. Определят се ограничителни линии за ново свободно застрояване на 3 м. от дъното на имота, на 3 м. от външната имотна граница, на 3м от страничната имотна граница към ПИ 47336.62.3 (урбанизирана територия, за ремонт и поддържане на транспортни средства), на 3 м от страничната имотна граница към нов ПИ с проектен идентификатор 47336.62.187, образуван след разделянето на ПИ 47336.62.2. ПУП да се съобрази със становище дадено с писмо № K-EDN-5273#1 от 18.09.2021г. от „ЕРП Север“ АД.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за нов ПИ, образуван след разделянето на ПИ 47336.62.2, с идентификатор 47336.62.186, по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Оранжерията“, гр. Мартен, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)