Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 724 Прието с Протокол № 28/14.12.2017 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОПРР – Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” в размер на 257 555,59 лв. (двеста петдесет и седем хиляди петстотин петдесет и пет лева и петдесет и девет стотинки), представляващи 35 % от стойността на БФП, във връзка с договор №BG16RFOP001-1.005-0004-C01 „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба № 4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства“; със срок за предявяване, за плащане 27.12.2019 г. /два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора/.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе – Пламен Стоилов да подпише Записа на заповед и всички изискуеми документи по издаване на същия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)