Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 724

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.
На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Изменя свое Решение № 661/08.10.2009 г. като в точка първа от него заменя текста: „в размер на 1298 (хиляда двеста деветдесет и осем) лева” с думите: „в размер на 1340 (хиляда триста и четиридесет) лева”.