Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 725 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет – реши:

 I.  Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“

Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“      

§5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“                               +1 775лв.

Обект „Козерки за Детска ясла 8, град Русе“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                     -1 775лв.

Обект „Климатици 2бр. с обем 12000ВТU и 3бр.  с обем 18000BTU

за Детски ясли“

Всичко за дейност:                                                                                                            0лв.  

Всичко за функция:                                                                                                          0лв.

Всичко разходи държавна дейност:                                                                               0лв.

II. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“

Дейност 469„Други дейности по здравеопазването“

§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите                                          – 425 440лв.

параграфи и подпараграфи“.

§4309 „Други субсидии и плащания“                                                                   +340 000лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                  +85 440лв.

 Обект „Охранителни рамки с възможност за измерване

на температура – 2бр.“ +14 400лв.

 Обект „Термодисплеи – 10бр.“ +37 440лв.

 Обект „Система за управление на опашките – 1бр.“ +33 600лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Система за видеонаблюдение секретна секция и подлез                          +2 300лв. 

„централна жп гара“ 

Всичко за дейност:                                                                                                    +2 300лв.

Всичко за функция:                                                                                                  +2 300лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи накласифицирани в другите функции“

Дейност 998 „Резерв“

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“                                           -2 300лв.   

Всичко за дейност:                                                                                                     -2 300лв.

Всичко за функция:                                                                                                   -2 300лв.

Всичко разходи местни дейности:                                                                                  0лв.

III. Корекции в Инвестиционната програма за 2021г. с целеви  средства:

  Наименование на обектаФинансиране с целеви средства /било/Финансиране с целеви средства /става/Финансиране със собствени средства /било/Финансиране със собствени средства /става/Корекция „+“/“-„
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ Обект “Осветление по ал. Лилия, гр. Русе   Обект „Осветление по ул. „К. Величков“, ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Духовно възраждане“, гр. Русе“          58 380     23 856              53 305     23 587                -5075     -269      
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ Обект „Разширение на паркинг между бл. „Скопие“, бл. Ниш и ул. „Доростол“ – ИТП, АН, СН и СМР, Русе   Обект „Благоустрояване на бл. 131 и бл.133 , ул. „Юндола“ кв. „Здравец“, вкл. Осветление и паркинг – II етап – СМР, Авторски надзор, Русе“              61 000         173 007            60 900         172 903              -100         -104
§5202 „Придобиване на сгради“ Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ Обект „Спортна зала в СУ „В. Левски“, находящ се в УПИ 1- училище, кв. 848, в кв. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №1, гр. Русе“          179 457          185 005          657 754            657 754            +5 548    

Всичко разходи по бюджета:                                                                                           0лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)