Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 725 Прието с Протокол № 28/14.12.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 26, ал. 1, т. 9 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и във връзка с чл. 197, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за премахване на масивна едноетажна сграда /хангар/ с идентификатор 63427.2.5735.1 със застроена площ 688,00 кв.м. и с предназначение – складова база, склад и масивна двуетажна сграда /гребна база/ с идентификатор 63427.2.5735.2 със застроена площ 512,00 кв.м. и с предназначение – спортна база, предмет на Акт за публична общинска собственост № 6503 от 06.07.2011г.
2. Упълномощава кмета на Община Русе да организира премахването на сградите и разчистването на терена от отпадъци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)