Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 725 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; във връзка с чл.14., ал.7 и чл.14, ал.2, във връзка с чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл.11, ал.1 и ал. 2, чл. 16, ал.1 и ал.2, чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост; във връзка с раздел І, чл.1, т.1, чл. 2, ал.1, т. 39, т. 40 и ал. 2; раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, чл.7, ал.4 от Наредба № 7 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 05.12.2013 г. до 07.01.2014 г. на част от терен публична общинска собственост за временен коледен базар, съгласно подробна схема, утвърдена от гл. архитект на Община – Русе, за поставяне на временни обекти общинска собственост, както следва:
1.1. 18 броя павилиони за търговска дейност, всеки с площ от 4,00 кв.м., разположени в гр. Русе, по ул. „Александровска”, от ул. „Майор Узунов”, посока паметника на Альоша – зона „В-3” и начална наемна цена за всеки павилион – 9,60 лв./ден без включен ДДС;
1.2. 5 броя павилиони за търговска дейност, всеки с площ от 6,25 кв. м., разположени в гр. Русе, по ул. „Александровска”, преди паметника на Альоша – зона „В-3” и начална наемна цена за всеки павилион – 14,50 лв./ден без включен ДДС;
1.3. 2 броя павилиони, всеки с площ от 6,25 кв. м., броя за продажба на скара и напитки, разположени в гр. Русе, по ул. „Александровска”, преди паметника на Альоша – зона „В-3” и начална наемна цена за всеки павилион – 14,50 лв./ден без включен ДДС;
1.4. ледена пързалка с обща площ от 617,75 кв. м. (540,00 кв. м. – ледена пързалка + 71,50 кв. м. – обслужващ павилион + 6,25 кв. м. – каса за билети), разположена в гр. Русе, по ул. „Александровска”, преди паметника на Альоша – зона „В-3” и начална наемна цена за 7530,00 лв. и
2. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка 1., да издаде заповеди и сключи договори за наем за срок от 05.12.2013 г. до 07.01.2014 г. с лицата спечелили публичния търг.
3. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Еквилибриум”, представлявано от Дейвид Бисет – ръководител проект Комплекс за социални услуги за деца и семейства за павилион № 19, елемент на схемата за временен коледен базар. Павилионът ще се ползва от 18.12. – 23.12.2013 г. 4. Възлага на Кмета на Община – Русе да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно право на ползване за павилион № 19, елемент на схемата за временен коледен базар за срока, посочен в т. 3.
5. Дава съгласие за одобряване от Главния архитект на Община Руссе на подробна схема на преместваемите обекти, визирани в т.1 от настоящото решение. Решението по т. 3 и т. 4 подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)