Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 725

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.41, ал.2 от ЗОС, протокол № 105/02.09.2009г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ ОС05/15/02.09.2009 г., Общинският съвет реши:

1. Отлага за следващо заседание приемане на решение за учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на втори и трети етажи над козирка на северен вход на съществуваща общественообслужваща сграда по бул.”Липник” № 58 в гр.Русе, кв.650, попадаща върху поземлен имот с идентификатор 63427.7.59, с обща РЗП – 52,78 кв.м., съгласно издадена виза за проектиране и одобрен инвестиционен проект от 02.09.2009г., на „САВАНА”ООД, на стойност 8 550 лв., без ДДС.