Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 726 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 6, ал. 1 и 3, чл. 8, ал. 1 и 9, чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 26, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

            1. Обявява сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.64.2 – двуетажна, с изграден избен етаж, със застроена площ от 420 кв.м., с предназначение – административна, делова сграда, с административен адрес гр. Русе, ж.кв. „Изток“, ул. „Котовск“ № 4, собственост на Община Русе, за частна общинска собственост.

            2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Русе за 2021 г., с извършване на дарение спрямо сграда – частна общинска собственост с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.64.2 – двуетажна, с изграден избен етаж, със застроена площ от 420 кв.м., с предназначение – административна, делова сграда, с административен адрес гр. Русе, ж.кв. „Изток“, ул. „Котовск“ № 4, в полза на Министерство на вътрешните работи на Република България, БУЛСТАТ 000695235.

            3. Дава съгласие да бъде извършено дарение в полза на Министерство на вътрешните работи на Република България, БУЛСТАТ 000695235, със седалище гр. София, район „Средец“, ул. „Шести септември“ № 29, спрямо сграда – частна общинска собственост, с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.64.2 – двуетажна, с изграден избен етаж, със застроена площ от 420 кв.м., с предназначение – административна, делова сграда, с административен адрес гр. Русе, ж.кв. „Изток“, ул. „Котовск“ № 4, като Община Русе, БУЛСТАТ 000530632, си запази правото на ползва цялата дарена сграда в срок до 01.07.2022 г., след прехвърляне на правото на собственост в полза на дарения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)