Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 726 Прието с Протокол № 28/14.12.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-70 от 14.11.2017 г., от „МЕГАФРУКТ“ ООД, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.227.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност Над линията. Като с ПЗ се предвижда промяна предназначението на терена в друг вид дейност, а именно открит паркинг за товарни автомобили. Паркингът ще обслужва сграда с предназначение „Център за ремонт, продажба и поддръжка на товарни автомобили, автобуси, ремаркета и продажба на резервни части за тях“, разположена в ПИ с идентификатор 63427.227.6 – собственост също на „МЕГАФРУКТ“ ООД.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 63427.227.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност Над линията, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)