Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 726 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с Протокол № 19/14.08.2013 г. на ОЕСУТ, Общинският съвет реши:
Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на техническата инфраструктура – външно кабелно ел. захранване на ПИ 63427.159.670 в местност „Конубунар”, землище на гр. Русе.
Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет Русе пред Административен съд Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)