Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 727 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 727

Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, параграф 2 от Регламент (ЕО) 1370/2007г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, чл. 19, ал. 6 от Закона за автомобилните превози и чл.16г, ал.1 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси., Общинският съвет – реши:

  1. Съгласува процедурата за пряко възлагане на обществен превоз на пътници на територията на гр. Русе на вътрешния оператор – „Общински транспорт Русе“ ЕАД.
  2. Дава съгласие, кметът на Община Русе да сключи договор за пряко възлагане на обществен превоз на пътници на територията на гр. Русе, съгласно представения проект, с вътрешния оператор – „Общински транспорт Русе“ ЕАД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА УСЛУГА

№  ОТР – 2022

Днес, ………….2022 г., в гр. Русе, между страните:

            1.ОБЩИНА РУСЕ, представлявана от Кмета ПЕНЧО МИЛКОВ с адрес: пл. „Свобода” № 6, ЕИК по Булстат: 000530632, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2.„ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление  гр. Русе, бул. „Трети март“ № 74, с ЕИК 117 690 845 представлявано от Александър Георгиев, Изпълнителен директор в качеството на  „ИЗПЪЛНИТЕЛ”.

се сключи настоящия договор, като се взе предвид:

  1. Разпоредбите на Регламент (ЕО) 1370/2007г.
  2. Изискванията на Българското законодателство, регламентиращо обществения градски транспорт и предоставянето на услугата Обществен пътнически превоз, а именно Закона за автомобилните превози, Наредба №2/15.03.2002г. на МТИТС и други.
  3. Българското законодателство, което е съобразено с Европейското законодателство, позволява на компетентния орган да възлага услуги по смисъла на Регламент (ЕО) 1370/2007г. пряко на вътрешен оператор, без конкурсна, тръжна процедура. 

На основание чл.5, параграф 2 от Регламент (ЕО) 1370/2007г. и чл. 16г от Наредба №2 на МТИТС, Общински съвет – Русе прие Решение №…………………………………………г., съгласно което определи пряко възлагане на договора за извършване на обществени превозни услуги на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, одобри текста на договора и предостави мандат на Кмета на Община Русе да подпише договора за извършване на обществени превозни услуги с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е „Вътрешен оператор” по смисъла на чл.2, параграф (й) от  Регламент (ЕО) 1370/2007г. и §1, т.7 от Наредба №2/15.03.2002г. на МТИТС. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е еднолично акционерно дружество, с едноличен собственик на капитала Община Русе. Съгласно учредителния акт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ(Устав на Акционерно дружество „Общински Транспорт Русе“ ЕАД), Община Русе, чрез Общински съвет Русе упражнява ефективен контрол за приемането и изпълнението на стратегически бизнес решения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и решаването на съществените управленчески въпроси, свързани с дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
  • В съответствие с чл.7, параграф 2 от Регламент (ЕО) 1370/2007г., информацията относно прякото възлагане на договора е публикувана в Официалния вестник на ЕС бр. S112/11.06.2021 г.
  • Настоящия договор за предоставяне на обществен превоз по градски линии има за цел да осигури условия за изпълнение, модернизиране и развитие на услугата Обществен пътнически превоз и да се повиши качеството на предоставяната транспортна услуга с цел привличане на повече потребители и по този начин подобряване качеството на атмосферния въздух.

Ползите за обществото в резултат на предоставянето на тази услуга са в няколко направления. Замяната на придвижване със собствено МПС с това чрез превозните средства на градския транспорт ще осигури бързото придвижване на гражданите в градската среда без причиняване на задръстване. Това от своя страна ще доведе до спестяване на въглеродни емисии и опазване чистотата на атмосферния въздух. В допълнение използването на средствата на градския транспорт води до спестяване на време и разходи за транспорт от жителите, както и до покриване на разходите за градски транспорт, които общината така или иначе прави.

ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ I. ТЪЛКУВАНЕ

Чл.1. Определенията и правилата за тълкуване в този член се прилагат за целия Договор:

Автоматизирана система за контрол и управление на превозите или АСКУП: GPS-базирана информационна система за управление и контрол на движението.

            Годишна транспортна задача: маршрутен пробег в километри за всяка календарна година, възложен от Общината на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на Договора.

            Депо: гараж за съхранение и обслужване на пътни превозни средства.

            Договор: този договор, подписан между Общината и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и всички Приложения към него.

            Допълнителна линия: линия от общинската транспортна схема, която е с режим на движение, осигуряващ възможност за спиране, слизане и качване по желание на пътниците на разрешените за това места, без да  дублира напълно основните линии на градския транспорт.

            Европейски стандарт EN 13816: европейски стандарт, озаглавен „Транспорт. Автоматизирана технологична и материално-снабдителна подготовка на производството и техническо обслужване. Определения за качеството на техническото обслужване, обекта и измерването”, въведен с Български държавен стандарт (БДС EN 13816) oт 01 октомври 2003.

            ЕИТ: дистанционно контролирани електронни информационни табла, които се инсталират на спирките и да отразяват следната минимална информация: (i) вид на превозното средство, (ii) номер на Линията, (iii) крайна спирка в посоката на движение на Линията, (iv) действително време на пристигане на спирката, (v) времето в момента.

            Експлоатационен план: документ, в който детайлно се описва Транспортната задача на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всяко едно тримесечие, включващ описание на маршрутите, пробег, брой коли, интервали на движение, маршрутен пробег за делник и празник, маршрутен пробег по месеци, тип на превозните средства, превозна възможност, брой водачи и др. Експлоатационните планове стават неразделна част от Договора, Приложение № 7. Експлоатационни Планове.

            Задължение за обществени услуги или ЗОУ: съвкупност от договорни задължения, по силата на които, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да постигне определено договорно равнище при транспортното обслужване и цени за определен вид транспортни услуги, в съответствие с член 2, параграф „д” от Регламент (ЕО) № 1370/2007.

            ЗАП: Закон за автомобилните превози, обнародван на 17 септември 1999, Държавен вестник бр. 82/1999, със съответните изменения.

            ЗДвП: Закон за движението по пътищата, обнародван на 5 март 1999, Държавен вестник бр. 20/1999, със съответните изменения.

            Интелигентни транспортни системи: системи, при които се прилагат информационни и комуникационни технологии в областта на автомобилния транспорт, включително инфраструктура, превозни средства и ползватели, и в управлението на движението и управлението на мобилността, както и за интерфейси с останалите видове транспорт, включително но не само АСКУП и АСТП.

            Интегрирани обществени услуги за пътнически превоз: взаимосвързани превозни услуги в рамките на определен географски район, които ползват единно информационно обслужване, система за билети и разписание.

            Инфраструктура: материални активи,собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ивключени в неговите активи, в това число: (i) земя, (ii) сгради, (iii) съоръжения.

            Кабелно-контактна мрежа или ККМ: кабелно-контактната мрежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Решение на Общински съвет-Русе № 282, прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

            Кодекс на застраховането: Кодекс на застраховането, обнародван на 23 декември 2005, Държавен вестник 23/2005, със съответните изменения.

            Компенсация за обществена услуга по смисъла на Регламент(ЕО) № 1370/2007г.: каквато и да е облага, в частност финансова, предоставена пряко или непряко от компетентен орган от обществени средства по време на периода на изпълнение на задължение за извършване на обществена услуга или във връзка с този период.

            Компенсация за тарифни задължения: публични средства, предоставени от централния бюджет, чрез Общината, както и предоставени от общинския бюджет публични средства за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания по вътрешноградския транспорт на категории граждани, регламентирани със закон или с акт на Министерския съвет.

            Компенсация за покриване на нетния финансов ефект/нетните разходи: компенсация за изпълнение на задължението за услугата ОПП, предназначена за покриване на загуби, реализирани при изпълнение на услугата ОПП при икономически неизгодни условия, регламентирано със закон или с акт на Министерския съвет.

            Компетентен орган: обществен орган или група от органи на държава-членка или държави-членки, които имат право да участват в обществения пътнически превоз в определен географски район или който и да е орган, на който е предоставено такова право.

            Компетентен местен орган:който и да е компетентен орган, чийто географски район на компетентност няма национален обхват.

            Контролни времена: максимално допустимото отклонение във времето, заложени в Приложение № 5.  Методика за отчитане и окачествяване на транспортна задача.

            Курс: пробегът на превозното средство в едната посока на маршрута на линията от началната до крайната спирка.

            Линия: линия от обществения градски транспорт, която съдържа задължително номер, наименование, начална и крайна точка.

            Маршрутен пробег: реално изминатмаршрутен пробег в километри (дневен, месечен или годишен), съгласно действащото Маршрутно разписание.

            Маршрутно разписание: маршрутното разписание на градските линии задължително съдържа номер и наименование на линията, спирките по маршрута, времето на тръгване от началните пунктове и на преминаване през контролните пунктове в двете посоки.

            Наредба № Н-32: Наредба за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обнародвана на 27 декември 2011 г., Държавен вестник 104/2005, със съответните изменения.

            Наредба № 2 на МТС: Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (загл. изм. – Държавен вестник бр. 44 / 2011 г.), в сила от 29.03.2002 г., издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, обн. Държавен вестник бр.32 от 29 Март 2002г., със съответните изменения.

            Наредба приета с ПМС 163 от 29.06.2015 г.: НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с ПМС 163 от 29.06.2015 г.,

            Наредба № 14:Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе – приета на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и утвърдена с решение № 1462 по протокол 52/16.07.2015 г., със съответните изменения.

            Наредба за ценните книжа: Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, обнародвана на 9 декември 1994, Държавен вестник 101/1994, със съответните изменения.

            Начала дата: датата на влизане в сила на Договора, която е датата на подписване на Договора, освен ако писмено не е уговорено друго между Страните.

            Неизвършен курс: неизвършен курс съгласно дефиницията в член 3.4 от Приложение № 5. Методика за отчитане и окачествяване на транспортната задача.

            Нередовен Курс: нередовен курс съгласно дефиницията в член 3.3 от Приложение № 5. Методика за отчитане и окачествяване на транспортната задача.

            Нетен финансов ефект: еквивалентът на разликата между понесените разходи и получените приходи при изпълнение на Задължението за обществени услуги, като се вземат предвид приходите от тази дейност и очакваната разумна печалба, изчислени съгласно Наредба приета с ПМС 163 от 29.06.2015 г.

            Нова линия: Линия, с нов маршрут и експлоатационни параметри, която не е съществувала до момента в транспортната схема на Общината и влязла в експлоатация с решение на Общинския съвет.

            Обществен пътнически превоз или ОПП: означава услуги за превоз на пътници от общ икономически интерес, представени на общността регулярно, на недискриминационна основа и при условията и сроковете на Договора.

            Община: Община Русе.

            Общински съвет: Общински съвет Русе, орган на местното самоуправление на територията на Общината.

Общо правило:означава мярка, която се прилага без дискриминация към всички обществени услуги за пътнически превоз от един и същи вид в даден географски район, за който отговаря компетентен орган.

Оператор на обществени услуги: означава което и да е обществено или частно предприятие или група от такива предприятия, които извършват обществени услуги за пътнически превоз, или който и да е обществен орган, който предоставя обществени услуги за пътнически превоз.

            Показатели за качество: показатели за качество на ОПП, дефинирани на три нива на детайлност: ключови показатели за качество, показатели второ ниво и показатели трето ниво, според разпоредбите на Приложение № 9. Показатели за качество на ОПП.

            ППЗДвП: Правилник по прилагането на Закона за движение по пътищата, обнародван на 22 март 1996, Държавен вестник 25/1996, със съответните изменения.

            Превозни документи: са всички редовни превозни документи за превоз на пътници на територията на град Русе.

            Приложение: всяко едно приложение поотделно и всички приложения към този Договор.

            Регламент (ЕО) № 1370/2007: Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/1969 и (ЕИО) № 1107/1970 на Съвета.

            Регламент на Съвета № 1083/2006: Регламент на Съвета № 1083/2006 от 11 юли 2006г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент № 1260/1999 г.

            Редовен курс: курс, който е извършен редовно или се счита за редовен при условията на член 3.2 от Приложение № 5. Методика за отчитане и окачествяване на транспортната задача.

            Референтен план: документ, в който детайлно се описва Транспортната задача на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всяка календарна година, включващ планирана годишна транспортна задача, в това число планираната транспортна задача по месеци километър пробег; подробно описание на обслужваните линии, номер и име на спирките по линията; за всяка една линия интервалът на движение по часове през денонощието и по дни в седмицата ( делнични дни, почивни дни, официални празници).

            Санкция: санкции, наложени на Оператора за неизпълнение на договорни задължения, определени по вид, основание и размер в Приложение № 6. Санкции.

            Страна: всяка една от страните по Договора.

            Субсидия за превоз: Публични средства, предоставени от централния бюджет чрез Община Русе, както и публични средства от общинския бюджет, предоставени за субсидиране на градски пътнически транспорт по утвърдена транспортна схема, във връзка с изпълнението на ЗОУ.

            Съществено неизпълнение: наличие на поне една от следните хипотези: (i) неизпълнение на Транспортната задача с повече от 30 % (тридесет процента) по вина на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на една календарна година, или (ii) повече от 50% (петдесет процента) нарушения на показателите за качество по отношение на сигурност и безопасност от направените/ извършените годишни проверки, или (iii) повече от 2 (два) отказа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да предостави информация на Общината в случаите, когато такова задължение е предвидено в Договора.

            Тарифа: цените на Превозните документи, прилагани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на ОПП.

            Транспортната задача: маршрутен пробег в километри, възложен на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за определен период от време и/или Линии, и детайлизиран по Маршрутни разписания и Линии в Експлоатационните планове.

            Целеви показатели или ЦП: стойности на Показателите за качество, които са максимално удовлетворителни за Общината с оглед задоволяване на интереса на пътниците от обществения градски транспорт, чиито стойности са определени в Приложение № 9. Показатели за качество на ОПП

РАЗДЕЛІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

            Чл.2.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва обществен превоз на пътници (ОПП) от утвърдената Общинска транспортна схема в част – градски линии.

(2) Номерата и наименованието на линиите, спирките по маршрута, обемът на транспортната задача (километри годишно), времето на тръгване от началните пунктове в двете посоки на движение са подробно разписани в Приложение №10-Действащи линии и маршрутни разписания, което е неразделна част от настоящия договор.

(3) Информацията в Приложение №10-Действащи линии и маршрутни разписания може да се изменя само в предвидените в договора случаи, след което измененото приложение става неразделна част от настоящия договор

РАЗДЕЛ ІII. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3.Договорът влиза в сила от датата на която е подписан от Страните и е със срок на действие 120 (сто и двадесет) месеца, считано от датата на сключването му.

РАЗДЕЛІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Развиване на обществения градски транспорт и поддръжка на инфраструктурата

Чл.4. (1) Общината поддържа, изгражда и реконструира инфраструктурата на градския транспорт – улична мрежа, маркировка, осветление, светофарно регулирани кръстовища.

(2)               Общината осигурява и поддържа следните елементи на инфраструктурата, която е свързана с обществения транспорт, и доколкото тя е нейна собственост: информационни табла, включително ЕИТ, спиркознаци, спирконавеси.

(3)               Общината осигурява условия за безопасно, безаварийно и регулярно движение на превозните средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като организира поддържането на пътните трасета на територията на Община Русе в нормално състояние за извършване на експлоатационния процес, включително чрез търсене на ефективно съдействие на КАТ за съблюдаване приоритетното движение на обществения градски транспорт.

(4)               За изпълнение на ОПП от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Общината се задължава да осигури средства при условията на Договора.

 

Тарифна политика

Чл.5. (1) За изпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отношение на превоза на пътници от определени социални групи безплатно или на намалени цени, в съответствие с политиката на Република България, приложимите нормативни изисквания и документи, и решенията на Общинския съвет, Общината предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1.                   Компенсация по реда на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с ПМС 163 от 29.06.2015 г., както и по реда на Наредба № 14 на Общински съвет Русе;

2.                   Субсидия на превоза със средства на централния бюджет в рамките на Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.06.2015 г., както и със средства от общинския бюджет, предоставени с Решение на Общински съвет Русе;

1.                   се определя съобразно броя на реализираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ продажби на Превозни документи, за всеки Превозен документ, подлежащ на компенсиране. Реализирани продажби на превозни документи за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са приходите от продажба на билети по Раздел II на Наредба №14 на Общински съвет Русе, издавани от водача или определени от превозвача лица в превозните средства, както и приходите от превозни документи издавани, зареждани и продавани от Община Русе;

2.                   се предоставя от Общината въз основа на изготвената от Електронната система за таксуване на пътниците справка за Превозните документи, подлежащи на компенсиране, съдържащи броя на издадените Превозни документи и дължимата сума

3.                   се предоставя в рамките на утвърдения за Общината лимит съгласно Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.06.2015 г. и предвидените в общинския бюджет средства за съответната година.

(3) Субсидията, предоставена по реда на Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.06.2015 г. и с решение на Общински съвет Русе:

1. се предоставя от централния бюджет в рамките на утвърдения за общината лимит по Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.06.2015 г.

2. се предоставя в рамките на предвидените от общинския бюджет средства за съответната година.

(4) Компенсациите и субсидиите по този член се предоставят след изготвяне на опис-справката по този член и при постъпване на средствата от централния бюджет в рамките на утвърдения за Общината лимит и предвидените от общинския бюджет средства срещу надлежно издаден данъчен документ – фактура. Във фактурата се начислява дължимия ДДС;

            (5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на Община Русе изключителните права да издава, зарежда и продава превозни документи за пътуване с обществения градски транспорт в Община Русе чрез: пунктове за абонаментни карти за еднократно пътуване, фискални устройства в автобусите и тролейбусите, стационарни автомати извън превозните средства и други разпространители, избрани от Община Русе;

            (6) Комисионните разходи, изплатени от общината на другите разпространители са до размер 3% ( три процента) от събраните суми от тях, но не по-повече от 1 000 лв. (хиляда лева) с ДДС, се възстановяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ежемесечно, срещу издадена фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Транспортно планиране. Промени на Маршрутните разписания

Чл.6. (1) Общината осъществява единно планиране на експлоатационната дейност на територията на Общината на база на одобрената от Общинския съвет общинска транспортна схема, което включва оптимизиране на маршрутите, Линиите, Маршрутните разписания.

(2)               При необходимост Маршрутните разписания могат да бъдат променяни от Общината или по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който изготвя мотивирано предложение до Общината.

(3)               След утвърждаване от страна на Общински съвет – Русе, променените Маршрутни разписания стават неразделна част от Договора.

(4)               Разкриването на Нови линии и реда за утвърждаването им се извършва по Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси на Министерство на транспорта и съобщенията.

(5)               При промяна на утвърдената Транспортна задача ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ привежда Експлоатационните планове в съответствие с променените Маршрутни разписания и/или разкрити Нови линии и ги предоставя за съгласуване на Общината.

 

Заплащане на услугите по предоставяне на обществен транспорт

            Чл.7. (1) Приходите от продажба на Превозни документи, реализирани в превозните средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ остават при него и са част от собствените приходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За тези приходи от продажби ИЗПЪЛНИТЕЛЯ издава данъчен документ;

(2) За извършения ОПП Общината заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Компенсация за обществена услуга по реда и при условията на Договора;

            (3) Средствата се разпределят два пъти в месеца: към 15-то число на текущия месец и към последния ден от текущия месец на база данните за реално извършен превоз на пътниците чрез Електронната система за таксуване на пътниците. Средствата се превеждат по посочена банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 3-работни дни от деня на предоставяне на данъчен документ за извършен обществен транспорт, от който са приспаднати приходите от продажби на превозни документи по ал.1;

Обществен достъп до информация за изпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.8. (1) Чрез своя уебсайт Общината осигурява обществено достъпна информация за изпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отношение на Транспортната задача и спазването на Показателите за качество.

(2)               Общината осигурява информационно обслужване на пътниците посредством поставяне на информация за Линиите и Маршрутните разписания по спирките на обществения градски транспорт, поддържане на специализиран софтуер за актуална информация в интернет, по телефона и други начини.

(3)               Общината се задължава да оборудва всяка спирка с табло с информация за разписанието на Линията, доколкото Общината не е оборудвала съответната спирка с ЕИТ.

Анкетни проучвания и степен на удовлетвореност на пътниците

Чл.9. (1) Общината провежда периодични проучвания с цел установяване на степента на удовлетвореност на населението от предоставените транспортни услуги и адаптирането им към конкретните потребности на пътниците.

(2)               Въз основа на резултатите от проучванията, Общината дава задължителни указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подобряване качеството на ОПП.

 

Отговорност на Общината към трети лица

Чл.10. Общината не носи отговорност за щети към трети лица, произлезли в резултат от изпълнение/неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

РАЗДЕЛІV.ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

Чл.11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля или да се разпорежда по какъвто и да е начин с правата и задълженията по този договор, нито да обременява с тежести, или да сключва сделки с правата и задълженията си по този договор, свързани с изпълнението на услугата ОПП. 

РАЗДЕЛV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.12. (1) С предоставянето на Обществен пътнически превоз Изпълнителят поема Задължение за обществена услуга при условия както следва:

1.                   да прилага Тарифата, изготвена по реда на договора, включително да се превозват определени категории пътници (социални групи) на преференциални цени в съответствие с политиката на Република България, приложимите нормативни изисквания и документи, и решенията на Общинския съвет.

2.                   да превозва всички пътници с редовни Превозни документи без да прилага индивидуални и/или дискриминационни условия.

3.                   да изпълнява Обществен пътнически превоз в съответствие със залегналите в Експлоатационния план и Маршрутните разписания изисквания за регулярност, точност и капацитет.

4.                   да изпълнява Обществен пътнически превоз с определеното изискуемо ниво на качество, съобразно дефинираните в Приложение № 9. Показатели за качество на услугата ОПП.

5.                   да изпълнява Обществен пътнически превоз с технически изправни превозни средства, отговарящи на техническите изисквания, залегнали в Приложение № 3. Технически изисквания към превозните средства.

6.                   да съблюдава всички правила и стандарти за безопасност и сигурност;

7.                   да експлоатира и поддържа за своя сметка оборудването в превозните средства от Системата за контрол и управление на обществения транспорт.

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва обществен пътнически превоз в съответствие със Задължението за обществени услуги, като в замяна получава:

1.                   Компенсация за извършена обществена услуга по реда на този Договор.

2.                   Права за издаване, продажба на документи и събиране на приходите от тяхната продажба, описани в Приложение№ 10. Действащи линии и маршрутни разписания. при условията на чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба №14 на Общински съвет Русе, приета с Решение №1462 по Протокол 52/16.07.2015 г.

3.                   Права върху осъществяването на обществен превоз на пътници по определени маршрути, което изключва възможността други транспортни ИЗПЪЛНИТЕЛИ да предоставят услуги по тези маршрути на тролейбусни и автобусни линии, описани в Приложение№ 10. Действащи линии и маршрутни разписания.

 (3)На компенсиране подлежат само дейностите на Изпълнителя, свързани с изпълнение на възложеното задължение за Обществен пътнически превоз в съответствие със Задължението за обществени услуги. Дейности на Изпълнителя, включително организирането на атракционни пътувания , услуги, които се поддържат главно поради историческия интерес към тях или туристическото им значение, попадащи извън този обхват, не подлежат на компенсиране по този Договор.

(4) Превозни документи, които представляват ценни книжа следва да бъдат издавани в съответствие с приложимото законодателство.

(5) Приходите от реализираните в превозните средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ превозни документи, продадени от Община Русе се предоставят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва обществен превоз на пътници срещу надлежно валидиран Превозен документ.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури постоянна наличност и продажба на билети в превозните средства.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира непрекъсната продажба на превозни документи в транспортните средства в съответствие приложимото.(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да регистрира и отчита извършваните от кондукторите (водачите) на превозните средства продажби на билети в съответствие със Закона за автомобилните превози и съответните подзаконовите нормативни актове, освен в предвидените  в  закона случаи.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури и поддържа информация за цените на продаваните Превозни документи в превозното средство, на другите места за продажба и на уебсайта си.

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ докладва ежемесечно за броя на превозените пътници (когато това е технически възможно) и продадените Превозни документи.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7-дневен срок от датата на изготвяне на Годишния финансов отчет, но не по-късно от 15 март на годината, следваща отчетната финансова година, доказателство, че повече от 80 на сто от дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е формирана от изпълнение на дейности, възложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да участва в процедури за предоставяне на услуги за Обществен превоз на пътници извън територията на Община Русе.

(16) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява дейността си за обществен превоз на пътници в рамките на територията на Община Русе, с изключение на изходящи линии или други второстепенни елементи на тази му дейност, навлизащи в територии на други общини.

Тарифа

Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по всяко време да прилага цените на Превозните документи съгласно одобрената Тарифа. Действащата Тарифа към момента на сключване на Договора е детайлизирана в Приложение № 11 Действаща тарифа. Всяка промяна в Тарифата се отразява и посредством промяна на Приложение № 11 Действаща тарифа.

Активи. Поддръжка на инфраструктурата

Чл.14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа и управлява с грижата на добрия търговец активите, с които се изпълнява ОПП.

(2)               ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да окаже пълно съдействие при експлоатация на Интелигентни транспортни системи (ИТС) по искане и указания на Общината, доколкото имат отношение към дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3)               ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва, поддържа и пази ИТС, без да извършва демонтаж, предоставени от Общината, за срока на действие на договора и само за изпълнение на задълженията по този Договор. Промяна се извършва на база двустранен  подписан от страните констативен протоколза замяна;

(4)               ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва за рекламна цел предоставените по ал.2 ИТС.

(5)               ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа система за деловодство, архивиране и съхраняване на документите, свързани предоставените по ал.2 ИТС, в съответствие с указанията на Общината.

(6)               При проверки във връзка с изпълнението на задълженията по този член ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигурява на Общината или посочен му от нея контролен орган: достъп до помещения, преглед на документи.

 

Разделно счетоводство и отчетност на разходите и приходите

Чл.15. (1) За дейността по изпълнение на ОПП, възложен по силата на този Договор, както и за всяка от дейностите, извън обхвата на ОПП, възложен по силата на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води аналитична счетоводна отчетност. 

(2)               Водената  аналитична счетоводна отчетност отговаря на следните изисквания:

1.    ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа отделни аналитични счетоводни сметки за всяка една от дейностите, които извършва, за всеки дял на активите и за постоянните разходи, съответстващи на всяка от дейностите.

2.    Делът на активите и постоянните разходи, съответстващи на всяка дейност, се определят като общата стойност на активите и постоянните разходи се умножи по съотношението между нетните приходи от продажби от съответната дейност и всички нетни приходи от продажби за всички дейности, представени в Отчета за приходите и разходите или Отчета за всеобхватния доход.

3.    Всички променливи разходи, частта от постоянните разходи и маржът на печалбата, свързани с всяка друга дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не се включват към дейността по предоставяне на ОПП, възложен по силата на този Договор.

4.    Разходите за дейността по изпълнение на ОПП, възложен по силата на този Договор, се балансират с приходите от тази дейност и плащанията на публичните органи като не се допуска прехвърляне на приходи от една дейност към друга.

5.                   Към момента на сключване на Договора признатите разходи за дейността по предоставяне на ОПП, възложен по силата на Договора, включват:

5.1. Променливите разходи за материали и суровини на превозните средства, използвани за ОПП, възложен по силата на Договора, както следва:

а. Разходи за електроенергия;

б. Разходи за суровини;

в. Разходи за горива и смазочни материали;

г. Материали, включително резервни части, канцеларски материали и консумативи, които не подлежат на капитализиране;

д. Разходи за персонал, включително заплати и осигуровки.

5.2. Постоянните разходи за:

а. Външни услуги за застраховки, комунални услуги и текущи ремонти на активи, използвани за изпълнение на ОПП, възложен по силата на Договора, които не подлежат на капитализиране;

б. Разходи за амортизация на активите, използвани за предоставянето на ОПП, възложен по силата на Договора;

в. Други оперативни разходи, както следва – разходи за командировки и униформено облекло;

6.                   Към разходите за дейността по предоставяне на ОПП, възложен по силата на Договора, не се включват следните разходи:

а. Разходи за обезценки, провизии, глоби, неустойки или брак, извънредни възнаграждения по договори за управление, извън основното възнаграждение на управленския персонал, възникнали в резултат на неефективното управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Разходите за дейността по изпълнение на ОПП, възложен по силата на Договора, се балансират с приходите от тази дейност и плащанията на публичните органи. Приходите от дейността по изпълнение на ОПП, възложен по силата на Договора включват:

 

а. Приходи от реализираните продажби на Превозни документи. Реализирани продажби на превозни документи за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са приходите от продажба на билети по Раздел II на  Наредба 14 на Общински съвет Русе, издавани от водача или определени от превозвача лица в превозните средства, както и приходите от превозни документи, издавани, зареждани и продавани от Община Русе;

б. Компенсация за тарифни задължения, предоставяна по реда на Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.06.2015 г. както и по реда на  Наредба 14 на Общински съвет Русе;

в.  Субсидия за превоз, предоставяна по реда на Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.06.2015 г., както и с решение на Общински съвет Русе;

г. Други приходи, възникнали във връзка с дейността по изпълнение на ОПП, в това число приходи от реклама, наеми, продажба на материали и активи, Стимули, при условие, че има получени такива.

Експлоатационни планове

Чл.16. (1) Въз основа на възложената Транспортна задача ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви Експлоатационни планове. Експлоатационните планове се актуализират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно и се предоставят на Общината за съгласуване.

(2)               ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва превози по Маршрутните разписания и съгласно съгласуваните Експлоатационни планове.

(3)               ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва превозите по Маршрутните разписания с превозни средства със структура, определена в Експлоатационните планове.

 

Превозни средства

Чл.17. (1) Специфичните технически изисквания към превозните средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са посочени в Приложение№ 3. Технически изисквания към превозните средства.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва ОПП с превозни средства, които са:

1.                   технически изправни съгласно изискванията на Договора, законите и подзаконови нормативни актове, и притежаващи съответните документи, удостоверяващи техническата им изправност, издадени от оправомощени лица.

2.                   окомплектовани с утвърдени по размер, брой и дизайн маршрутни табели и необходимата за пътниците информация, включително при временна организация на движение, съгласно изискванията на Общината.

3.                   с изправно оборудване на АСКУП.

4.                   с изправни системи за отопление или охлаждане в съответствие с климатичните условия и сезона.

5.                   управлявани от правоспособни водачи, притежаващи свидетелства за управление, валидни за категорията на превозните средства, които управляват.

 

Оперативно управление при предоставяне на Обществения пътнически превоз

Чл.18. (1) Дейността по организацията и оперативното управление на превозния процес се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва стриктно оперативните разпореждания на всички контролни органи и Общината и/или лица, определени от Общината.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява оперативното управление на превозния процес по възложените му Маршрутни линии.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури технологичен резерв от технически изправни превозни средства и персонал за безаварийна експлоатация, с които при необходимост да се осигури регулярното изпълнение на възложената му Транспортна задача за деня.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира и извършва проверките на техническото състояние на превозните средства преди излизането им от Депото. Преди излизане от Депото, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съставя документи, удостоверяващи техническата изправност на превозните средства.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва предпътен медицински преглед на водачите превозните средства преди излизане от Депото, в това число проверки на водачите за употреба на алкохол и други упойващи вещества, за добро физическо и психическо състояние.

(6) Водачите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да спазват Вътрешните процедури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да допуска излизането от Депо за изпълнение на Обществения пътнически превоз на превозно средство, което не отговаря на техническите изисквания по този Договор.

(8) Общината има право да прекрати Курс и да върне превозното средство в Депото, ако бъде констатирано, че:

1. превозното средство е технически неизправно и/или,

2.са нарушени изискванията за сигурност и безопасност, определени в Договора.

 

Безопасност и сигурност

Чл.19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за безопасността на пътниците.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички мерки, с цел предотвратяване на произшествия и инциденти, включително но не само чрез:

1.                   поддържане на постоянно и с необходимия интензитет осветление в превозните средства.

2.                   поставяне на видно място в превозните средства на информация за начина за получаване на помощ при необходимост, в това число контактни точки (телефон или друго средство).

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява сигурността на пътниците и безопасността на пътуването им като:

1.                   извършва всички необходими предпътни прегледи на превозните средства и водачите съобразно нормативните изискванията на действащото законодателство.

2.                   осигурява и гарантира недопускане на външни лица в кабината на водача.

3.                   осигурява спиране на превозните средства само в района на спирката, неотваряне на вратите на превозното средство на несигнализирани места, освен след оторизация, движение без отворени врати, обезопасяване на превозното средство в спряло състояние.

4.                   поддържа в изправност всички средства за безопасност, включително но не само седалки, дръжки на седалките, парапети, перила, холдери и др.

5.                   осигурява и гарантира спазването от водачите на превозните средства, на разпоредбите от ЗДвП и подзаконовите нормативни актове.

6.                   се задължава да предприема регулярно мерки за усъвършенстване на квалификацията на водачите.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по всяко време съблюдава всички местни и национални разпоредби и стандарти за здраве и безопасност, касаещи обществения транспорт на пътници.

(5) Този Договор по никакъв начин не ограничава или не изменя задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по въпросите на безопасността при изпълнение на задълженията му. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извършва дейността си при надлежно съблюдаване на обществената безопасност, включително безопасността на пътниците, персонала и всички останали граждани, като прилага всички приложими закони и стандарти.

Качество на Обществения пътнически превоз

Чл.20. Страните се задължават да спазват изискванията и принципите за целеполагане и за измерване качеството на услугите, определени в европейския стандарт EN 13816.

Индикатори за качество на Обществения пътнически превоз

Чл.21 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва Обществения пътнически превоз с изискуемото качество съгласно Договора. Качеството на изпълнението на задълженията се измерва чрез Показатели за качество по реда, определен в Приложение № 9. Показатели за качество.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подготвя и въвежда в действие Вътрешни процедури в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на Договора, които следва да бъдат предоставени на Община Русе в 3 (три) дневен срок от изготвянето им. Вътрешните процедури са:

1.Процедура за разглеждане на жалби, запитвания и предложения.

2.Инструкции за поведение на шофьорите на превозните средства.

3.Инструкция за защита и предприемане на мерки срещу криминални действия или съмнения за такива.

4.Аварийни процедури и планове.

Мониторинг и контрол на качеството и документацията

Чл.22. (1) Общината извършва мониторинг и контрол на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Показателите за качество. Общината проверява по всяко време превозните средства и/или помещения, използвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за нуждите на този Договор, както и документи и записи за предоставените ОПП.

(2) Общината има право да извършва контрол върху качеството на принципа на случайната извадка.

(3)При неспазване на критериите за качество Общината има право да намали компенсациите във връзка с Приложение № 6. Санкции от настоящия Договор. Обобщеното отчитане чрез съдържащите се в Приложение № 6. Санкции и Приложение № 9. Показатели за качество таблици не е пречка Общината да наложи неустойка за неизпълнение на качеството и безопасността на превозите, ако бъде установено такова нарушение.

Поддържане на хигиената в превозните средства

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа хигиената и чистотата на превозните средства, както следва:

1.                   Всяко превозно средство следва да се почиства отвътре ежедневно и се измива отвън веднъж седмично.

2.                   За всяко превозно средство следва да се полага ежедневно следният минимум от грижи: премахване на боклуци и отстраняване на видими замърсявания.

3.                   Веднъж месечно всяко превозно средство да преминава през основно почистване, което включва почистване с прахосмукачка на всички платнени повърхности, прилагане на почистващи препарати към всички останали вътрешни повърхности, включително на прозорците, и премахване на графити и петна.

Предоставяне на оперативна информация

Чл.24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на Общината или посочено от нея трето лице най-малко следната оперативна информация:

1.                   информация за изпълнението на Експлоатационния план по оперативни данни, съгласно утвърдена справка в Приложение № 1. Протоколи.

2.                   незабавна информация (по телефон) за транспортни произшествия и последиците от тях, в рамките на не повече от 30 (тридесет) минути след възникването им, както и взема решения за отстраняването им; при произшествие, касаещо повече транспортни ИЗПЪЛНИТЕЛИ, задължително съгласува действията си с Общината или посочено от нея трето лице с оглед координиране на общи действия.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ оказва пълно съдействие на Общината или посочено от нея трето лице при извършването на контрол по:

1.                   вида на продаваните в превозните средства Превозни документи и  таксуването на пътниците;

2.                   изпълнението на Показателите за качество;

3.                   изпълнението на другите задължения по Договора.

(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване от страна на Общината и/или посочено от нея трето лице да предостави данни и документи от проверките от компетентните контролни органи. Общината има право да извършва контрол за изпълнение на изискванията по този член по всяко време на действие на Договора.

Информационно обслужване

Чл.25.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да публикува на своя интернет сайт информация за Линиите, Маршрутните разписания, промени в Маршрутни разписания, пунктове за продажба на Превозни документи, цени на различните видове Превозни документи. Информацията на интернет сайта трябва да се поддържа актуална;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да обозначи с указателни стикери мястото на качване на пътниците в превозното средство, където е монтиран Валидаторът.

Отговори на сигнали, предложения и жалби на пътници

Чл.26. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява възможност за подаване на сигнали, предложения и жалби на пътници през деловодство и чрез своя интернет сайт.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ разработва вътрешна процедура за разглеждане на жалби, запитвания и предложения. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води специален регистър на сигнали, предложения  и жалби на пътници, постъпили в ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и решения/отговори по тях.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отговаря на всеки сигнал и/или жалба в срок от 30 (тридесет) дни от постъпването им, като при необходимост уведомява Общината.

Реклама

Чл.27. С изключение на случаите по чл. 14, ал. 4 от Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да използва превозните средства за рекламни цели, при спазване на действащата нормативна уредба, правилата и изискванията на Общината и/или Общинския съвет и след получаване на необходимите разрешения за това. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва контрол върху монтирането и експлоатацията на рекламни табели, външни рекламни пана, и други подобни реклами, включително в случаите, когато се извършват и/или ползват от трети лица.

 

РАЗДЕЛVI. ТРАНСПОРТНО ПЛАНИРАНЕ

Чл. 28. (1) Транспортната задача за следващата календарна година се определя ежегодно преди започване на съответната календарна година по реда на този член. Ежегодно до 15 октомври  Общината определя обхвата на ОПП, заедно с Линиите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обслужва, и му предоставя Референтен план за следващата година. Референтният план следва да включва:

1.                   Планирана Годишна транспортна задача, в това число планираната Транспортна задача по месеци километър пробег.

2.                       Подробно описание на обслужваните Линии.

3.                       Номер и име на спирките по Линията.

4.                   За всяка една Линия: интервалът на движение по часове през денонощието и по дни в седмицата (делнични дни, почивни дни, официални празници).

(2) Планираната Годишна транспортна задача в Референтния план за следващата календарна година може да се различава от планираната Годишна транспортна задача за текущата година с не повече от ±10 % (десет) процента

 

РАЗДЕЛVII. OTЧЕТНОСТ

Финансова Отчетност

Чл.29. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя на Общината протоколи и отчети съгласно Приложения №1 и №2, неразделна част от настоящия Договор.

(2) При осъществяване на други дейности, извън дейността по предоставяне на компенсирани превозни услуги, операторът води аналитична счетоводна отчетност за всеки отделен вид дейност, съгласно чл. 15 от този Договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя всяка информация, отнасяща се до него и/или до дейността му, която по свободна преценка на Общината е необходима за правомерното осъществяване на дейността, предмет на Договора.

 

Достъп до информация и актуализиране на системата за отчетност

Чл.30. (1) Всяка Страна се задължава чрез свои упълномощени представители да подготвя, попълва и подписва съответните справки и протоколи.

(2) Общината и/или определено от нея трето лице могат да изискват достъп до цялата налична при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация и данни. Общината има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителна аналитична и/или друга информация, въз основа на която са изготвени Отчетите.

(3) Страните ще актуализират системата за отчетност при промени в нормативната уредба.

 

РАЗДЕЛVIIІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШЕНА ОБЩЕСТВЕНА УСЛУГА

Ред за предоставяне на средства за извършена обществена услуга

Чл.31. (1) Средствата за извършена обществена услуга се предоставят при условията на този Договор и в съответствие с Регламент (EО) № 1370/2007.

(2) Компенсацията за обществена услуга по смисъла на Регламент (ЕО) № 1370/2007г. обхваща компенсация за тарифни задължения по Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.06.2015 г, компенсация чрез средства от общинския бюджет по реда на Наредба № 14, субсидия за превоз по Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.06.2015 г. и субсидия чрез средства от общинския бюджет след решение на Общинския съвет.

(3) При необходимост от компенсиране на загубите, реализирани при изпълнение на ЗОУ, при икономически неизгодни условия, Общината предоставя (изплаща и разпределя) средства за извършената обществена услуга като Субсидия за превоз, която представлява  средства от:

1.      централния бюджет по реда на Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.06.2015 ;.

2.      общинския бюджет след решение на Общинския съвет. 

(4) С оглед определяне на размера на Субсидията по ал.3, т. 1 в срок до 25 (двадесет и пето) число на всеки месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на Общината месечен отчет за дейността по изпълнение на ОПП за предходния календарен месец, който съдържа:

1.                   Финансово-икономическият отчет по Договора;

2.                   Броят на реално изминати километри Маршрутен пробег при предоставяне на ОПП;

3.                   Брой извършени и неизвършени курсове, съгласно Приложение № 1-Протоколи идефинирани в Приложение № 5. Методика за отчитане и окачествяване на транспортната задача;

(5) Общината предоставя Субсидията по ал.3 след приемане на месечния отчет за дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до признатия за съответния период размер.

(6) Общината предоставя Субсидията по ал.3 по реда на Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.06.2015.

(7) Субсидията се изплаща срещу надлежно издадени данъчни и счетоводни документи, съобразени със законовия ред за документиране.

Контрол на предоставените средства за извършена обществена услуга

Чл.32. (1) Компенсацията за обществена услуга не може да надвишава Нетния финансов ефект, който се изчислява по следната  формула:

Нетен финансов ефект = Разходи  –  Приходи + Разумна печалба

където:

1. Разходи са променливите и постоянните разходи на Изпълнителя.

2. Приходи е сборът на всички положителни финансови резултати, получени от Оператора във връзка с изпълнение на ОПП, включително:

а) Приходи от реализираните продажби на Превозни документи. Реализирани продажби на превозни документи за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са приходите от продажба на билети по Раздел II на Наредба №14 на Общински съвет Русе, издавани от водача или определени от превозвача лица в превозните средства, както и разпределените между Операторите приходи от превозни документи издавани, зареждани и продавани от Община Русе.  

б) Компенсации за тарифни задължения.

в) Други приходи, възникнали във връзка с дейността по изпълнение на ОПП, в това число приходи от реклама, наеми, продажба на материали и активи.

г) Разумна печалба е стойност в размер от 5% от сумата на разходите по т.1.

(2) Нетният финансов ефект се изчислява съгласно ал. 1 на тримесечие, с натрупване в рамките на 1 календарна година.

(3) В случай, че предоставените за годината средства като Компенсацията за обществена услуга надвишат размера на Нетния финансов ефект, позволяващ разумна печалба от 5% (пет) процента съгласно ал. 1, разликата се възстановява в срок до 30 януари на следващата година.

(4) В случай, че след представяне на отчета по чл. 31, ал.4, т. 1 се установи разлика в размера на дължимата за съответния месец компенсация за обществена услуга, то разликата между дължимата и изплатената компенсация за обществена услуга се възстановява в срок до 20 (двадесет) дни от представяне на отчета по чл. 31, ал.4, т.1 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Общината, която се задължава да върне средствата според източника на финансиране.

(5) В случай на прекратяване на договора и при установена разлика в размера на дължимата за съответния период компенсация за обществена услуга, то разликата между дължимата и изплатената компенсация за обществена услуга се възстановява в срок до 20 (двадесет) дни от представяне на отчета от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Общината за съответния период, която се задължава да върне средствата според източника на финансиране.

(6) По всяко време Общината и/или трето посочено от нея лице има право да изисква (достъп до) допълнителна финансова информация или всякаква друга информация (включително договори за доставка, щатни разписания, нормативи и др.), касаеща отчетите, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 

РАЗДЕЛ ІХ.КОНТРОЛ И ОДИТ

Контрол по изпълнението на Транспортната задача

Чл.33. Контролът по изпълнението на Транспортната задача се извършва от Възложителя или от определено от нея лице посредством данните получени от Система за контрол на превоза.

Изготвяне на отчети за изпълнението на Транспортната задача

Чл.34. (1) Върху изпълнението на Транспортната задача се упражнява надзор и наблюдение и се изготвят отчети в съответствие с Приложение № 1. Протоколи.

(2) Отчетите се изготвят въз основа на индикаторите за изпълнение на Транспортната задача в съответствие с Приложение № 5. Методика за отчитане и окачествяване на транспортната задача.

(3) Формата, реда и сроковете за изготвяне на Справките по настоящия член и формата на отчетите са посочени в Приложение № 1. Протоколи.

(4) Отчетите се представят от Изпълнителя на Общината в следните срокове:

1. Месечните отчети и справки се представят до 10 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят;

2. Седмичните справки се представят до 4 дни след края на седмицата, за която се отнасят.

Финансов контрол

Чл.35 (1) Контролът върху предоставените компенсации за обществена услуга се извършва по реда, предвиден в член 33 от Договора.

(2) Общината се задължава да проверява всички данни, които са от съществено значение за изчисляване размера на компенсацията за обществена услуга, доколкото се отнасят до съдържанието на този Договор, съответно – да изисква те да бъдат потвърдени от одитора, който проверява годишните отчети на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За изпълнение на това задължение Общината упълномощава длъжностни лица.

Контрол за спазване на Показателите за качество

Чл.36.(1) Показателите за качество се измерват по начин, регламентиран в Приложение № 9. Показатели за качество чрез:

1.                   Контрольорите на Общината или определено от нея трето лице.

2.                   Отчетни документи.

3.                   Чрез клиент „под прикритие”.

4.                   Чрез използване на записите на Системата за управление на качеството (след въвеждането й в действие).

(2) Въз основата на данните събрани в съответствие с Приложение № 9. Показатели за качество, Общината или определено от нея трето лице изготвя протоколи за изпълнението на ОПП, включително и регистрираните нарушения. Горепосочените данни служат за изчисляването на стойностите на основните Показатели за качеството и за определяне на Санкциите, дължими на/от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно Приложение № 6. Санкции.

(3)Процедурите за изготвяне на справките и техните образци са предвидени в Приложение № 9. Показатели за Качество.

Контрол върху завеждането и обработката на жалби и оплаквания от пътници

Чл.37. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя периодичен (месечен) отчет на Общината или посочено от нея трето лице за постъпилите сигнали, предложения и жалби на пътници и отговорите по тях.

(2) Общината има право да извършва периодични проверки относно редовното водене на регистъра на жалбите и отговарянето в срок на пътниците, подали жалби, сигнали и предложения.

Контрол за спазване изискванията за сигурност и безопасност

Чл.38. (1) Общината следи за изпълнението и спазването от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията за сигурност и безопасност, в това число Показателите за качество, които касаят сигурността и безопасността на движението.

(2) Общината има право да монтира система за видео наблюдение в превозните средства при спазване на приложимата нормативната уредба.

 

Контрол на пътници

Чл.39. Контрольорите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, осъществяват контрол върху пътниците, ползващи ОПП на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за наличието на редовен превозен документ.

Одитиране

Чл.40.(1) Общината има право по всяко време да изисква провеждане на външен и/или вътрешен одит за целите на проверката на редовното водене на отчетността за изпълнение на този Договор. Срокът за представяне на одитния доклад следва да е не по-малко от 30 (тридесет) дни за всяко отделно искане за одит, ако не бъде уговорено друго. Първият външен одит по този член, относим към определена календарна година се извършва за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като втория и всеки следващ одит, относим към същата календарна година е за сметка на Общината.

(2) В края на всяка календарна година ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава (по искане на Общината и за своя сметка) да предостави одитиран доклад относно:

1.         Разходите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предоставяне на ОПП.

2.         Приходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.         Продадените Превозни документи и броя на превозените пътници.

4.         Изчисление на Нетния финансов ефект и размерът на получената Компенсация за обществена услуга.

5.         Контрол върху законовите и други договорни задължения

(3) Общината следи за изпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, произтичащи както от този Договор, така и от приложимото законодателство регламентиращо обществен превоз на пътници. Общината издава писмени предписания за отстраняването на всяко констатирано нарушение по изпълнението на Договора, независимо от налаганите санкции.

РАЗДЕЛ X. НЕУСТОЙКИ

Чл.41. (1) При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължения по този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки, определени в Приложение № 6. Санкции.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи заплащане на неустойките, определени в  Приложение № 6. Санкции в срок от 5 дни от получаване на писмено уведомление за това от Общината.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезщети изцяло Общината за всички действително претърпени вреди, загуби, искове, задължения и разноски (включително правните разходи и разходите за експертни услуги), които Общината е претърпяла в резултат на всяко нарушение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети към трети лица, произлезли в резултат от изпълнение/неизпълнение на негови задължения по Договора.

РАЗДЕЛ ХI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

пратките към закони, законови разпоредби или подзаконови нормативни актове препращат към съответните текстове, така както са в сила към момента на сключване на Договора, като се вземат предвид всички последващи изменения и допълнения.

 

РАЗДЕЛ XII. ПРИЛОЖЕНИЯ

– Създават се следните приложения неразделна част от настоящия договор:

Приложение № 1. Протоколи

Приложение № 2. Отчети

Приложение № 3. Технически изисквания към превозните средства

Приложение № 4. Списък на превозните средства

Приложение № 5. Методика за отчитане и окачествяване на транспортната задача Приложение № 6. Санкции

Приложение № 7. Експлоатационни планове

Приложение № 8. Индекс за удовлетвореност на клиентите

Приложение № 9. Показатели за качество

Приложение № 10. Действащи линии и маршрутни разписания

Приложение № 11. Действаща тарифа

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,                                                        ИЗПЪЛНИТЕЛ,

ПЕНЧО МИЛКОВ                                                  АЛЕКСЪНДАР ГЕОРГИЕВ

Кмет на Община Русе                                   Изпълнителен  Директор на

                                                                         „Общински транспорт-Русе“ АД

САБИНА МИНКОВСКА

Началник отдел  ФС