Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 728 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 25, т. 5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с чл. 147 от Търговския закон и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

  1. Одобрява Споразумение изх. № 29-02-1337#1/26.10.2021 г. сключено между Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД и Националната здравно осигурителна каса, на основание чл. 365 от Закон за задълженията договорите и във връзка § 1, ал. 3 от ПЗР на Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., с което Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД се съглаява да приеме от НЗОК заплащането на сума в общ размер на: 47 122 лв. (четиридесет и седем хиляди сто двадесет и два лева), представляваща отчетени, но незаплатени дейности и установени по реда на § 1, ал. 4 от ПРЗ на ЗБНЗОК за 2021 г. и преминали успешно през логически контрол в информационната система на НЗОК през 2017, като Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД се откаже от претенциите си за заплащане на мораторна и законна лихва, по отношение на описаното вземане, както и от претенцията за заплащане на сторените разноски по производството по търговско дело № 270 по описа на Окръжен съд – Русе за 2019 г., /въззивно търговско дело № 286/2020г. по описа на Апелативен съд Велико Търново, касационно търговско дело № 884/2021 г. по описа на върховен Касационен съд, II –ро търговско отделение/ със спогодената част от исковата претенция.
  • Упълномощава управителя на Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД или упълномощено от него лице да сключи съдебна или извънсъдебна спогодба по търговско дело № 270 по описа на Окръжен съд – Русе за 2019 г., /въззивно търговско дело № 286/2020г. по описа на Апелативен съд Велико Търново, касационно търговско дело № 884/2021 г. по описа на върховен Касационен съд, II –ро търговско отделение/ при условията изрично посочени в Споразумение изх. № 29-02-1337#1/26.10.2021 г. сключено между Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД и Националната здравно осигурителна каса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)