Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 728 Прието с Протокол № 28/14.12.2017 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, както и на основание чл.54, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:
1. Създава временна комисия за проучване на възможностите за вземане на законосъобразно и целесъобразно решение за отреждане на парцел за загробване на домашни любимци. Комисията в срок от три месеца да внесе в общинския съвет проект за решение на общинския съвет и при необходимост проект за промяна в общински наредби в тази връзка.
2. Избира за членове на временната комисия: Илиян Илиев, Никола Михайлов, Мариета Волф, Ивета Георгиева, Ервин Чакърян, Веселко Цветков и Роберт Калустян, Дауд Ибрям.
3. Избира за председател на временната комисия Росица Георгиева

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)