Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 728 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21,ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.110,ал.1,т.3 и т.5 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-37/15.08.13 от Антон Георгиев Ангелов, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с номер 001001 в землището на с.Червена вода с ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, находящ се в местността „Боклоджа“;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с номер 001001 в землището на с.Червена вода с ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, находящ се в местността „Боклоджа“. В зависимост от проектното решение разрешава изработване и на парцеларен план за довеждаща техническа инфраструктура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)