Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 728

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.79 от АПК и чл.8, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет реши:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за общинската собственост, както следва:
§ 1. В чл.28, ал.1 текста „при Русенски районен съд” се заличава.
§ 2. В чл.29,ал.2, в края на изречението се добавя текста „, както и в случаите на безвъзмездни сделки.”
§ 3. В чл.31, ал.2 се създава нова т.6 със следното съдържание:
„т.6 разрешение за строеж на сградата.”
§ 4. В чл.42, ал.2 думите „,както следва: ” се заличават.
§ 5. чл.42, ал.2, б.”а” и б.”б” се отменят.
§ 6. В чл.50, ал.2, т.2 думите (присъствен или неприсъствен) се заличават.
§ 7. В чл.54 се създава нова ал.9 със следното съдържание:
„(9) Не се допуска до участие кандидат, който не присъства на посочените в заповедта на кмета на общината по чл.50, ал.2, място, ден и час.”
§ 8. Досегашните алинеи 9, 10 и 11 стават съответно алинеи 10, 11 и 12.
§ 9. чл.61, ал.2, т.2 се отменя.
ІІ. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за общинската собственост влиза в сила от 01.01.2010 г.