Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 73 от 01.03.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 73
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.6, ал.2, т.4 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС – Русе, във връзка с чл. 54 от ЗДС, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за придобиване в собственост на община Русе на недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, кв. Образцов чифлик, представляващ ПИ с идентификатор 63427.492.2 по кадастралната карта на гр. Русе с площ 41 658 кв.м. и построените в него три броя сгради: сграда с идентификатор 63427.492.2.1 със застроена площ 329 кв.м. – едноетажна, масивна; сграда с идентификатор 63427.492.2.2 със застроена площ 40 кв.м. – едноетажна, масивна и сграда с идентификатор 63427.492.2.3 със застроена площ 18 кв.м. – едноетажна, масивна, както и изградените в него съоръжения: водоем с обем 150 куб.м. и жп-клонове с обща дължина от 1 264 кв.м.
2. Упълномощава кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване на собствеността на гореописания имот.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)