Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 73 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 108 от Закона за задълженията и договорите, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие Кмета на Община Русе да сключи съдебна спогодба по т.д. № 144/2014 г. по описа на РОС, като на основание чл. 78, ал. 9 от ГПК не претендира направените по делото разноски.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)