Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 73 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №1/10.01.2020 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-2898/27.09.2019 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПР на ПИ с идентификатори 63427.2.3190 и 63427.2.3191 в кв. 154 по плана на град Русе, Общински съвет – Русе реши:

            1. Обявява придаваем терен от 1 кв.м. по улична регулация от ПИ с идентификатор 63427.2.3172 – ул. „Сава“, град Русе, придаван към УПИ V-5840 в кв. 154, съобразно предвижданията на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №РД-01-2898/27.09.2019 г. на Кмета на Община Русе, за частна общинска собственост.

            2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 1 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.2.3172 – ул. „Сава“, град Русе, съобразно предвижданията на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №РД-01-2898/27.09.2019 г. на Кмета на Община Русе, приобщен към УПИ V-5840 в кв. 154 по регулационния план на град Русе на Венцислав Димитров Дечев, след заплащане на Община Русе цена в размер на 214,00 лева (двеста и четиринадесет лева) и дължимите данъци и такси.

            3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)