Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 730 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §5, ал. 2 от ПЗР на Закона за концесиите, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 2 и т. 3, чл. 138 и чл. 141, ал. 1 и ал. 2 от ЗК, чл. 11.3. от Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост, сключен на 04.01.2018 г. и мотивирано предложение с вх. №90-42-38/29.10.2021 г. и вх. №90-42-37#2/25.11.2021 г. от „Порт Пристис“ ООД, Общинският съветреши:

  1. Приема предложение, отправено от концесионера „Порт Пристис“ ООД за изменение на Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост и одобрява годишната инвестиционна програма за третата договорна инвестиционна година, обхващаща периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., съгласно Таблица №1, както следва:

Таблица №1

НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА АКТИВИКатегория на активитеМяркаРазмер на инвестициите
1.Рехабилитация кейови стени, открити площи, тротоари, пътища, ел. мрежи, външно осветление, водопровод и канализация, и др. съоръжениясгради и съоръжениях. лв.20
2.Възстановяване на дълбочините пред корабните места в зоната на оперативната акватория (4 и 5 к. м.)сгради и съоръжениях. лв.5
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ х. лв.25
  • Задължава концесионера „Порт Пристис“ ООД да завърши инвестицията „Изготвяне на ген. план на пристанището“ в минималния размер, предвиден в инвестиционната програма, до края на срока на концесионния договор.
  • Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи допълнително споразумение към Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР ОТ 04.01.2018 г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

ЗА ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ „ПРИСТИС“ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Днес,….………..2021 г. в гр. Русе, между:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, представляван отКмета на Община Русе Пенчо Пламенов Милков, съгласно правомощията му по Решение №…., прието с Протокол №…. на Общински съвет – Русе, от една страна като КОНЦЕДЕНТ,

и

„ПОРТ ПРИСТИС“ ООД, ЕИК 201270673, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ №2, ет. 8, представлявано от управителя Богомил Великов Стоянов, от друга страна като КОНЦЕСИОНЕР,

и на основание § 5, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Предходните и заключителни разпоредби на Закон за концесиите, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 2 и т. 3, чл. 138 и чл. 141, ал. 1 и ал. 2 от ЗК,  чл. 11.3. от Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост, сключен на 04.01.2018 г., и в изпълнение на Решение №…, прието с Протокол №../…. на Общински съвет – Русе се сключи настоящото допълнително споразумение, с което страните се споразумяха за следното:

1. За изпълнение на задължението си по чл. 3.6.5. от Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост, концесионерът поема задължението да изпълни годишната инвестиционна програма за третата инвестиционна година, обхващаща периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., одобрена с Решение №…, прието с Протокол №../…. на Общински съвет – Русе, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА АКТИВИКатегория на активитеМяркаРазмер на инвестициите, без ДДС
1.Рехабилитация кейови стени, открити площи, тротоари, пътища, ел. мрежи, външно осветление, водопровод и канализация, и др. съоръжениясгради и съоръжениях. лв.20
2.Възстановяване на дълбочините пред корабните места в зоната на оперативната акватория (4 и 5 к. м.)сгради и съоръжениях. лв.5
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ х. лв.25

2. Изменението на Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост не води до промяна на цялостния характер на концесията, до увеличаване на първоначалната стойност на концесията и до удължаване на срока на концесията. Промяната не е съществена по смисъла на чл. 137, ал. 5 от ЗК.

3. Изменението на Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост не освобождава концесионера от поетия оперативен риск, определен в чл. 3.7.1.1.1. от договора.

4. Всички останали клаузи на Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост остават непроменени.

5. Настоящото допълнително споразумение става неразделна част от Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост, сключен на 04.01.2018 г.

6.Настоящото допълнително споразумение се изготви в 3 (три) еднообразни екземпляра на български език – два за концедента и един за концесионера.

ЗА КОНЦЕДЕНТ:                                                     ЗА КОНЦЕСИОНЕР:                                                          

ПЕНЧО МИЛКОВ                                                  БОГОМИЛ СТОЯНОВ         

Кмет на Община Русе                                    Управител на „Порт Пристис“ ООД

Сабина Минковска                                      

Началник отдел „Финансово стопански”