Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 730 Прието с Протокол № 28/14.12.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 310, ал. 5, във връзка с чл. 311, ал. 5 и чл. 49, ал. 1, т. 2 и ал. 6 от ЗПУО и чл. 14, ал. 1, т. 1, във връзка чл. 10, ал. 2, т. 2, б. „в“ от Наредба №9 за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (посл. изм. и доп. ДВ, бр.78 от 29.09.2017 г.), Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се извърши промяна в предмета на дейност на ЦПЛР – ЦУТНТ – Русе, чрез допълване на дейността „кариерно ориентиране и консултиране“ по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПУО, която да се осъществява на адрес: гр. Русе, бул. „Цар Фердинанд“ №3А, ет. V, описан в АЧОС №6675 от 09.04.2012 г.

2. Увеличава числеността на персонала на ЦПЛР – ЦУТНТ – Русе с 5 (пет) щатни бройки, съответно 1 ръководител и 4 кариерни консултанти за осъществяване на дейността „кариерно ориентиране и консултиране“.

3. Възлага на кмета на Община Русе да извърши последващите действия съгласно закона.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)