Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 730

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от ЗНА, във връзка с чл.76, ал.3 от АПК, Общинският съвет реши:

1. Приема Наредба № 22 за осъществяване на публично-частни партньорства.