Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 731 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.198б, т.2 и чл.198ж от Закона за водите, във връзка с чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет –Русе реши:

            1. Одобрява и дава съгласие Община Русе да приеме и да придобие инвестиции извършени в активи – общинска собственост от страна на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, на територията на Община Русе, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 год., в размер на 1 601 634,83 лв. (един милион шестстотин и една хиляди шестстотин тридесет и четири лева и осемдесет и три стотинки), представляващи рехабилитация и реконструкция на съществуваща ВиК инфраструктура – публична общинска собственост, както и изграждане на нова такава, подробно описани в нарочен списък – Приложение №4, неразделна част от настоящото решение с изключение на позиция №373, представляваща Подмяна на СК 500 мм на магистрален водопровод Ф1200 стъклопласт, гр. Сливо поле, Община Сливо поле, въведен в експлоатация през 2020 г. на стойност 7 844,98 лв. впредвид констатациите на комисията обективирани в изготвения протокол изложени в позиция №253.

            2. Дава съгласие след придобиване на инвестициите (активите) по точка 1 от настоящото решение, същите да бъдат предоставени за управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, при съответно спазване на §9, ал. 10 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на закона за водите  (обнародван в Държавен вестник брой 103/2013 г., изменен и допълнен в Държавен вестник брой 58/2015 г.).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)