Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 731 Прието с Протокол № 28/14.12.2017 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и т.23 от ЗМСМА, както и на основание чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:
1. Избира Траян Тихомиров Тотев за член на постоянната комисия по икономическа и инвестиционна политика на мястото на Валери Игнатов Матеев.
2. Избира Траян Тихомиров Тотев за член на постоянната комисия по комунални дейности на мястото на Валери Игнатов Матеев.
3. Освобождава Владо Владимиров Владов като член на Комисията по общинска собственост и на негово място избира Траян Тихомиров Тотев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)