Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 731 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 83, ал.2 и §122 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

І. Приема актуализирана средносрочна прогноза за периода 2014-2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – Приложение №8 от Указанията на Министерство на финансите БЮ №4/02.09.2013 г.
ІІ. Прогноза за ангажименти за разходи и нови задължения за разходи за 2013 г. и 2014 г. – Приложение №1 от Указанията на Министерство на финансите БЮ №4/02.09.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)