Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 732 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, Общинския съвет – Русе реши:

Дава съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно правото на собственост върху поземлен имот идентификатор 63427.147.275 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 83 664 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Орта Екенлик“, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: База за селскостопанска или горскостопанска техника, трета категория при неполивни условия, предмет на Акт за частна държавна собственост №5029/19.03.2012 год. и Акт №6258/24.09.2015 год. за поправка на Акт за частна държавна собственост №5029/19.03.2012 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)