Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 732 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание на чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.20, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Създава работна група, която да подготви проект на Наредба за изменение на Наредба №23 на ОбС за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в следния състав:
Ръководител: Събина Павлова
и членове:
Александър Неделчев – общински съветник
Юлиян Гарелов – общински съветник
Айлин Абилова – общински съветник;
Милена Трифонова – Юрисконсулт в отдел „Правно нормативно обслужване”
Емилия Пенева-Директор на дирекция ФСД
Еленка Димитрова-Н-к отдел „Бюджет“
Сабина Минковска – Н-к отдел „Финансово стопански“
Диана Борисова – Гл.експерт в отд. „Бюджет“
2. При изпълнение на поставената в точка 1 от настоящото решение задача, работната група провежда заседания свикани от нейния председател. Заседанията са редовни ако на тях присъстват повече от половината членове на работната група. Споровете се решават с гласуване, а решенията се вземат с мнозинство от ½ от присъстващите на заседанието. За заседанията на работната група се води протокол.
3. Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №23 на ОбС за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, заедно с доклада /мотивите/ към него се внася от ръководителя на работната група за обсъждане и гласуване от Общинския съвет – Русе в срок до 31.12.2013 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)