Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 732 Прието с Протокол № 29/25.01.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема Декларация за запазване статута на град Русе като административен център на Северен централен район за планиране, както следва:

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, общинските съветници от Общински съвет – Русе, узнахме с безпокойство и тревога за намерение, град Русе да бъде заменен като административен център на Северен централен район за планиране от град Велико Търново.
Ние, общинските съветници, категорично се противопоставяме на подобна нагласа от страна на компетентни лица и органи на управление.
Незаслужено ощетен от базирането на Апелативния съд, НАП и други структури, Русе заема аргументирано и заслужено мястото си като административен център на Северен централен район за планиране.

Ние, общинските съветници в град Русе, категорично отстояваме нашият град, сега и за в бъдеще, да бъде административен център на Северен централен район за планиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)