Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 733 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, Общинския съвет – Русе реши:

Дава съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно правото на собственост върху поземлен имот идентификатор 63427.179.44 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 302 094 кв.м., находящ се в гр. Русе, местност „Орта Екенлик“, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, заедно с изградените в него сгради:

1.Сграда с идентификатор 63427.179.44.9, със застроена площ от 349 кв.м., едноетажна, с предназначение: Селскостопанска сграда;

2. Сграда с идентификатор 63427.179.44.10, със застроена площ от 711 кв.м., едноетажна, с предназначение: Селскостопанска сграда;

3. Сграда с идентификатор 63427.179.44.11, със застроена площ от 7 кв.м., едноетажна, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване;

4. Сграда с идентификатор 63427.179.44.12, със застроена площ от 423 кв.м., едноетажна, с предназначение: Селскостопанска сграда;

5. Сграда с идентификатор 63427.179.44.13, със застроена площ от 83 кв.м., двуетажна, с предназначение: Селскостопанска сграда;

6. Сграда с идентификатор 63427.179.44.14, със застроена площ от 14 кв.м., едноетажна, с предназначение: Селскостопанска сграда;

7. Сграда с идентификатор 63427.179.44.15, със застроена площ от 518 кв.м., едноетажна, с предназначение: Селскостопанска сграда;

8. Сграда с идентификатор 63427.179.44.16, със застроена площ от 437 кв.м., едноетажна, с предназначение: Селскостопанска сграда;

9. Сграда с идентификатор 63427.179.44.17, със застроена площ от 7 кв.м., едноетажна, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване;

10. Сграда с идентификатор 63427.179.44.18, със застроена площ от 437 кв.м., едноетажна, с предназначение: Селскостопанска сграда;

11. Сграда с идентификатор 63427.179.44.19, със застроена площ от 77 кв.м., двуетажна, с предназначение: Селскостопанска сграда;

12. Сграда с идентификатор 63427.179.44.20, със застроена площ от 127 кв.м., двуетажна, с предназначение: Общежитие;

13. Сграда с идентификатор 63427.179.44.21, със застроена площ от 53 кв.м., едноетажна, с предназначение: Складова база, склад,

предмет на Акт №6250/19.08.2015 г. за публична държавна собственост, след трансформиране на собствеността от публична в частна държавна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)