Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 733 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за общинските бюджети и чл.51, ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ – Местни дейности
Неданъчни приходи
§2404 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” +370.00лв.
§3619 „Други неданъчни приходи” +35 373.00лв.
§3702 „Внесен данък в/у приходи от стопанска дейност” -33.00лв.
Всичко неданъчни приходи +35 710.00лв.
Трансфери
§6202„Предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки“ -734.00лв.
Всичко трансфери -734.00лв.
ВСИЧКО ПРИХОДИ МЕСТНА ДЕЙНОСТ +34 976.00лв.

ІІ.РАЗХОДИ – Държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ”
§ 0205 „Изплатени суми от СБКО за облекло и др. на персонала с характер на възнаграждение“ ЦДГ „Пинокио” -447.00лв.
§1014 „Учебни и научно изслед.р-ди и книги за библиотеки” ЦДГ”Русалка” -1 000.00лв.
§1015 „Материали“ ЦДГ „Пинокио” -1 614.00лв.
§1016 „Вода , горива и ел.енергия” ЦДГ”Русалка” -5 065.00лв.
§1020 „Външни услуги“ ” ЦДГ „Пинокио” -244.00лв.
§ 1030 „Текущ ремонт” ЦДГ „Пинокио” -7 228.00лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Циркулационна помпа за парна инсталация“ ЦДГ „Пинокио” -1 500.00лв.
Обект „Комбинирано детско съоръжение” 2 бр. ЦДГ”Русалка” -5 000.00лв.
Обект „Пожароизвестителна система” 2 бр. ЦДГ”Русалка” +11 065.00лв. Обект „Пожароизвестителна система” 2 бр. ЦДГ „Пинокио” +8 063.00лв.
§5205 „Придобиване на стопански инвентар” ЦДГ „Пинокио”
Обект „Крайстенна работна маса затворена с две корита и
плъзгащи се неръждаеми врати” 2 бр. +2 970.00лв.
Всичко за дейност 0.00лв.
Всичко за функция 0.00лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Подмяна на асфалтова настилка в двора на ДВД „Приста“ -2 770.00лв. §5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Аспирационна система за кухня“ +2 770.00лв.
Всичко за дейност 0.00лв.
Всичко за функция 0.00лв.
Всичко разходи държавна дейност 0.00лв.

ІІІ.РАЗХОДИ – Местни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ”
§1016 „Вода, горива, ел.енергия“ -4 800.00лв.
§1030 „Текущ ремонт“ -1 500.00лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Подмяна на водогреен котел, помпи и затворен разширителен съд“ + 12 300.00лв.
Всичко за дейност +6 000.00лв.
Всичко за функция +6 000.00лв.
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“
Дейност 431 „Детски ясли“
§1030 „Текущ ремонт“ -6 000.00лв.
Всичко за дейност -6 000.00лв.
Всичко за функция -6 000.00лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 532 „Програми за временна заетост“
§1015 „Материали“ км. Хотанца -100.00лв.
§1016 „Вода, горива, ел.енергия“ км. Хотанца -200.00лв.
Всичко за дейност -300.00лв.
Всичко за функция -300.00лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект Канализационно отклонение за общински имот на ул. „Цар Самуил“ №7“ +9 120лв.
Всичко за дейност +9 120.00лв.

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§ 1015 „Материали“ км. Мартен + 15 000.00лв.
§1016„Вода, горива , ел. енергия” км. Ч.вода -239.00лв.
§1020 „Външни услуги“ -55 533.00лв.
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Обновяване на 40 бр. детски площадки-СМР, в т.ч. ПР-40 000лв.“ -24 120.00лв.
Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на
детска градина „Незабравка-2“ +21 475.00лв.
Обект „Изработване на технически инвестиционен проект
на ЦДГ „Чучулига“ на ул. „Иглика“ +11 976.00лв.
§ 5202 „Придобиване на сгради“
Обект „Детска градина за интегрирани социални услуги
ж.к . „Чародейка-Г-ЮГ“по проект „Светилник“ +16 322.00лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Детска градина за интегрирани социални услуги
ж.к . +Чародейка-Г-ЮГ“по проект „Светилник“ – ограда и благоустрояване + 5 760.00лв.
Всичко за дейност -9 359.00лв.

Дейност 622 „Озеленяване“
§1015 „Материали“ км. Хотанца +100.00лв.
§1016„Вода, горива , ел. енергия” +439.00лв.
км. Червена вода +239.00лв
км. Хотанца +200.00лв.
Всичко за дейност +539.00лв.

Дейност 623 „Чистота” км. Мартен
§ 0101 „Разходи за персонал по трудови правоотношения” +900.00лв.
§ 1016 „Вода, горива , ел. енергия” -900.00лв.
Всичко за дейност 0.00лв.
Всичко за функция +300.00лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията”
§1020 „Външни услуги” -40 000.00лв.
Партида „Обезопасяване на опасни участъци за движение и изрязване на храсти”
Всичко за дейност -40 000.00лв.
Всичко за функция -40 000.00лв.
Всичко разходи местна дейност -40 000.00лв.

ІV. РАЗХОДИ – Държавни дейности дофинансирани с общ.приходи
ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност”
Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“
§1098 „Други некласифицирани разходи”
П-да „Авариен фонд „Бедствия“ +31 335.00лв. §5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Система за видеонаблюдение на кметство-кв. Долапите“ +2 420.00лв.
Обект „Система за видеонаблюдение на църквата „Всях Светих“ +6 245.00лв.
Всичко за дейност +40 000.00лв.
Всичко за функция +40 000.00лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 739 „Музеи и худ.галерии с регионален характер”
§ 0202 „Др.възнаграждения и плащания за персонал по
извънтрудови правоотношения” +16 108.00лв.
Худ.галерия +290.00лв.
Ист. Музей +15 818.00лв.
§ 0551 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО” +728.00лв.
Худ. Галерия +16.00лв.
Ист.музей +712.00лв.
§ 0560 „Здравно осигурителни вноски от работодател“ +424.00лв.
Худ. Галерия +10.00лв.
Ист.музей +414.00лв.
§ 0580 „Вноски за ДЗПО от работодател” +148.00лв.
Худ. Галерия +6.00лв.
Ист.музей +142.00лв.
§ 1020 „Външни услуги” +18 302.00лв.
Худ. Галерия +15.00лв.
Ист.музей +18 287.00лв.
§1098„Други некласифицирани разходи” Худ.галерия -734.00лв.
Всичко за дейност +34 976.00лв.
Всичко за функция +34 976.00лв.
Всичко разходи дофинансиране +74 976.00лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА +34 976.00лв.

ОБЩИНСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД /ОБИФ/

§0098 „Резерв непредвидени и неотложни разходи ОБИФ“ -18 450.00лв.
Дейност 832„Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”
Обект „Изграждане на пешеходен прелез през ж.п. линия“ +18 450.00лв.

Променя лимита на разходите за заплати за 2013г.
било става разлика
Държавни дейности
Дейност 546 „Домове за деца” 418 816.00лв 369 816.00лв. -49 000.00лв.
/Писмо №08-00-766/24.06.2013г. на Министерство на финансите за намаляване на капацитета на дом за деца, лишени от родителски грижи „Надежда” от 3 до 7г. включително с 20 места /
Местни дейности
Дейност 623 „Чистота“-кметства 126 602.00лв. 127 502.00лв. +900.00лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)