Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 733 Прието с Протокол № 29/25.01.2018 г

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:
1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода месец май 2017 г. – до месец октомври 2017 г. включително, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Приложение №1

ОТЧЕТ
за изпълнение на решенията на Общински съвет – Русе,
от месец май 2017 г. до месец октомври 2017 г. включително

Отчетът за изпълнението на решенията на Общински съвет – Русе от м. май 2017 г. до м. октомври 2017 г. вкл. е в изпълнение на задълженията на Кмета на Община Русе, произтичащо от изискването на чл. 44, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
През този период Общински съвет – Русе е приел общо 141 решения, от които 116 са инициативни – с произтичащи задължения за определени действия от страна на Кмета и общинска администрация.
Систематизирани по отделни направления на общински дейности, инициативните решения се групират както следва:
1. Административно обслужване 2 решения
2. Икономика и управление на собствеността 65 решения
3. Финансово стопански 9 решения
4. Устройство на територията 12 решения
5. Хуманитарни дейности 7 решения
6. Европейско развитие 8 решения
7. Здравни и социални дейности 5 решения
8. Екология и транспорт 4 решение
9. Общински предприятия 4 решения
При анализа на изпълнението на решенията са отчетени три степени на изпълнение:
• Изпълнени – напълно съответстващи на изискванията;
• Частично изпълнени – със започнато изпълнение, но неизпълнена част от тях;
• В процес на изпълнение – със започнало изпълнение;
• Неизпълнени – без предприети действия за изпълнение или без наличие на очаквания резултат;
От всички 116 инициативни решения, от които произтичат задължения към Кмета и общинска администрация са изпълнени 86 решения – 74,14 %, в процес на изпълнение 18 решения – 15,52 %, частично изпълнени 12 решения – 10,34%, неизпълнени решения няма.
В Приложение 1.1 и 1.2 са показани степента на изпълнение на решенията по общински дейности и състоянието по конкретни решения.