Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 734 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет –  Русе реши:

Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Детска ясла №15, представлявана от директора Мариана Станчева, само върху първи етаж от сграда с идентификатор 63427.7.363.4 по КККР на гр. Русе, с площ от 423 кв.м., с предназначение: Сграда за детско заведение, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“

№15, описана в АПОС №6878/05.02.2013 г., вписан под №86, том 4, Н.Д. 669, ДВР 1782, вх.рег. №1835 от 08.02.2013 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, считано от 01.01.2022 г..

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)