Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 734 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, чл.27 ал.1 от Постановление № 1 от 09 януари 2013 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на списъка на персонала, имащ право на транспортни разходи в бюджет 2013 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 450 от 18.02.2013 г.- Приложение № 17, както следва:
По Приложение №17
ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ”
Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ”
1. Отпада:
Маргарита Николаева Стефанова –Директор на ОДЗ „Райна Княгиня” гр. Мартен – билети – поради освобождаване на лицето от длъжността директор.
Дейност 322 „Общообразователни училища“
1. Отпада:
Велислава Руменова Януарова – гл. счетоводител ОУ „Отец Паисий“ гр. Мартен -билети- поради завръщане на титуляра, считано от 08.08.2013г.
2. Добавя се:
Йорданка Атанасова Минкова-Симеонова- гл.счетоводител на ОУ „Отец Паисий“ гр. Мартен- билети- титуляр, считано от 08.08.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)