Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 734 Прието с Протокол № 29/25.01.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:
1. Определя г-жа Ани Георгиева Венкова – главен експерт в отдел „Обществено здраве“ към Дирекция „Здравни и социални дейности“, за представител на Община Русе в комисията за изработване на областна здравна карта за област Русе, която ще бъде назначена със заповед на министъра на здравеопазването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)