Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 734

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и ал.3, във връзка с чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост, общинският съвет реши:

1. Обявява недвижим имот част от Пристанище Русе – Център, крайбрежна ивица на река Дунав от км 496 до км 494.420, представляваща поземлен имот с идентификатор 63427.2.5687 с площ от 42033 кв.м. за публична общинска собственост и го вписва в списъка за имоти публична общинска собственост.
2. След влизане в сила решението на Общински съвет – Русе да се състави АПОбС.