Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 735 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, Общинския съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно правото на собственост върху сграда с идентификатор 63427.7.368.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, одобрена със заповед №РД-18-91815.12.2007г., вид собственост: Държавна публична, функционално предназначение: Административна делова сграда, брой етажи – 2, застроена площ 213 кв.м., предмет на Акт за публична държавна собственост №5388/12.12.2013г., с административен адрес: ул. „Рига“ №1, гр. Русе, след трансформиране на характера на собствеността спрямо сградата в частна държавна собственост. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)