Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 735 Прието с Протокол № 29/25.01.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Общинският съвет реши:
1. Приема отчета за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2017 г., съгласно Приложение №1.
2. Приема Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2018 г. , съгласно Приложение №2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Приложение №1

Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2017 г.

Обектите, включени в Годишният план за приватизация на общинска собственост през 2017 г., приет с Решение №414/19.01.2017 г. на Общински съвет – Русе са:
1. Дялове – собственост на Община Русе от търговски дружества:
1.1. Продажба на 560 бр. акции, собственост на Община Русе, представляващи 25% от капитала на „Агропродукт” АД.
През 2017 г. няма заявен инвеститорски интерес и не е обявяван публичен търг.

2. Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества, които се използват за стопански цели:
2.1. Застроен поземлен имот, намиращ се в Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“ №1, гр. Русе, с площ от 18 968 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на ползване: за друг вид производствен, складов обект, предмет на АОС №7438/12.05.2015 г.
Имотът е придобит от Община Русе при ликвидацията на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД с Решение №1298/26.02.2015 г. на Общински съвет – Русе.
Съгласно регулационния план, одобрен със заповед №1701/25.08.1994 г. на Кмета на Община Русе представлява урегулиран поземлен имот III, Източна промишлена зона на гр. Русе. В имота са построени следните сгради:
1. Сграда 63427.8.1152.1, със застроена площ 392 кв.м. на един етаж, масивна носеща конструкция с тухлени стени, метална дограма, с предназначение – склад, построена през 1968 г.
2. Сграда 63427.8.1152.2, със застроена площ 448 кв.м., на един етаж, конструкция с метални колони и ферми, тухлени стени, метална дограма, с предназначение – склад, построена през 1979 г.
3. Сграда 63427.8.1152.3, със застроена площ 264 кв.м., на един етаж, конструкцията е със стоманобетонови основи, колони, плочки, тухлени оградни стени, като в западната част е оформена битова част с метална дограма, с предназначение – механична работилница. Сградата е построена през 1968 г.
4. Сграда 63427.8.1152.4, със застроена площ 551 кв.м., на един етаж, конструкцията е масивна с бетонови основи, колони, тухлени носещи и преградни стени, метална дограма, с предназначение – склад. Сградата е построена през 1968 г.
5. Сграда 63427.8.1152.19, със застроена площ 473 кв.м., на четири етажа и разгъната застроена площ 1892 кв.м. Конструкцията е стоманобетонова сглобяема сграда върху бетонови фундаменти, с колони, фасадни панели и плосък покрив, и монтиран асансьор. Предназначението й е силозно пространство. Сградата е построена през 1986 г.
6. Сграда 63427.8.1152.7, със застроена площ 175 кв.м., масивна стоманобетонова сграда, оформени помещения за трафопостове, табла НН и склад. Под трафопоста има маслосборна яма, а под таблата – кабелен простор, с предназначение трафопост. Сградата е построена през 1981 г.
7. Главен корпус, представляващ няколко тела, построени в различни периоди:
7.1. Сграда 63427.8.1152.8, със застроена площ 316 кв.м., на един етаж със сутерен и предназначение – промишлена сграда, построена през 1968 г.
7.2. Сграда 63427.8.1152.9, със застроена площ 360 кв.м., на един етаж със сутерен и предназначение – промишлена сграда, построена 1968 г. Конструкцията е масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове върху бетонови основи.
7.3. Сграда 63427.8.1152.10, със застроена площ 317 км.м., на четири етажа със сутерен и предназначение – промишлена сграда. Конструкцията е масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове върху бетонови основи.
7.4. Сграда 63427.8.1152.11, със застроена площ 238 кв.м., на три етажа със сутерен и предназначение – промишлена сграда.
7.5. Сграда 63427.8.1152.13, със застроена площ 1188 кв.м. на три етажа със сутерен и предназначение – промишлена сграда.
7.6. Сграда 63427.8.1152.14., със застроена площ 1006 кв.м., на два етажа със сутерен и предназначение – промишлена сграда. Сградата е построена през 1968г.
7.7. Сграда 63427.8.1152.15, със застроена площ 419 кв.м., на един етаж със сутерен и предназначение – промишлена сграда.
8. Сграда 63427.8.1152.12, със застроена площ 28 кв.м., на един етаж, предназначение – портал. Сградата е построена през 1968 г.
9. Сграда 63427.8.1152.16, със застроена площ 275 кв.м., на пет етажа със сутерен. Носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова с асансьор. На първия етаж са разположени пропуск, салон и магазин, от втория до петия етажи са разположени канцеларии и зъболекарски кабинет. На всеки етаж има самостоятелен санитарен възел. Предназначение – административна сграда, построена през 1968 г.
10. Сграда 63427.8.1152.17, със застроена площ 353 кв.м., на два етажа със сутерен, носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова, изградена от тухлени зидове върху бетонови основи. На първия етаж са разположени санитарни възли, кухни с хладилници и складови помещения. Предназначение – административна сграда, построена през 1968 г.
11. Сграда 63427.8.1152.18, със застроена площ 68 кв. м., на един етаж, носещата конструкция е метална. Сградата е построена през 1982 г., предназначението й е магазин.
12. Сграда 63427.8.1152.20, със застроена площ 298 кв.м., на един етаж, носещата конструкция е метална, предназначение – склад. Сградата е построена през 1979 г.
13. Сграда 63427.8.1152.5, със застроена площ 275 кв.м., на един етаж, носещата конструкция е масивна монолитна с преградни тухлени стени. Предназначение – ремонтна работилница, построена през 1968 г.
С Решение №393/15.12.2016г. на Общински съвет – Русе е обявен търг с явно наддаване на имота, при следните тръжни условия: начална тръжна цена в размер на 4 816 000 лв.; стъпка на наддаване 50 000 лв. и депозит за участие 200 000 лв. За определените дати за търга – 08.02.2017 г. и 07.03.2017 г. няма явил се кандидат и не е проведен търг.

2.2. Застроен поземлен имот в местност „Слатина”, Индустриален парк Русе, с площ 17 221 кв.м., заедно с изградените в него сгради: Двуетажна масивна сграда със застроена площ 259 кв.м; Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 132 кв.м.; Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 490 кв.м. и Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 130 кв.м., предмет на АОС №6125/10.11.2009 г. За обекта има определена пазарна оценка от лицензиран оценител от месец февруари 2011 г. в размер на 988 520 лв.
През 2017 г. обектът не е предлаган за продажба, поради липса на инвеститорски интерес.

2.3. Застроен поземлен имот в местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, представляващ УПИ II-91 от кв.8 87 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005 г. на Кмета на Община Русе, а по кадастралната карта и кадастралните регистри представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.333.89, с площ 211 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за производствен, складов обект, заедно с изградената върху него сграда с идентификатор 63427.333.89.1, със застроена площ 80 кв.м., на два етажа, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, предмет на АОС №7318/29.07.2014 г. Данъчната оценка на имота към 29.07.2014 г. е: земя – 2 768,50 лева и сграда – 17 735,80 лева. За обекта има определена пазарна оценка от лицензиран оценител от месец февруари 2016 г. в размер на 31 800 лв., без ДДС.
През 2017 г. обектът не е предлаган за продажба, поради липса на инвеститорски интерес.

2.4. Застроен поземлен имот, намиращ се на ул. „Капитан Райчо Николов“ №1К, гр. Русе, с идентификатор 63427.3.322 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 7337 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, а съгласно действащия регулационен план на гр. Русе, одобрен със Заповед №РД-01-979/02.04.2007 г. на Кмета на Община Русе представляващ УПИ XI-156 в кв. ЗПЗ, заедно с изградената в него едноетажна масивна сграда с идентификатор 63427.3.322.1, със застроена площ 89 кв.м., с предназначение: промишлена сграда, предмет на АОС №7711/15.02.2016 г.
С Решение №21/20.04.2017 г. на Общински съвет – Русе е взето решение за обявяване на търг с явно наддаване за продажба на описания по-горе имот с начална тръжна цена 358 500 лв., без ДДС. Закупени са 1 брой тръжни документи. Проведен е търг с явно наддаване на 15.06.2017 г. с допуснат един участник. На 12.07.2017 г. е сключен приватизационен договор с „Ирим“ ЕООД, представлявано от управителя Иван Николов Иванов, определено за спечелил търга участник с достигната тръжна цена 358 500 лв., без ДДС.

2.5. Нежилищен имот, представляващ УПИ VІІ с площ от 4 025 кв.м. от кв. 60 по регулационния и застроителен план на с. Тетово, одобрен със Заповед №638/1965 г. и изградената в него масивна триетажна сграда със застроена площ от 630 кв.м., предмет на АОС №3944/28.10.2002 г. Имотът е предназначен за здравно заведение. Сградата на бившата поликлиника е построена съгласно строително разрешение №11/15.04.1978 г. и е въведена в експлоатация през 1980 г. Сградата е масивна триетажна, със сутерен със застроена площ 500 кв.м. и е с административно обслужващо предназначение. Сградата е със стоманобетонови колони, пояси и плочи и дървена покривна конструкция с покритие от керемиди. Стените са тухлени носещи с гладка мазилка отвътре и отвън. Дограмата е стара дървена. Към първия етаж има самостоятелен вход от север. Към втория е третия етаж има самостоятелен вход и стълбищна клетка от изток.
През 2017 г. обектът не е предлаган за продажба, поради липса на инвеститорски интерес.

2.6. Поземлен имот с идентификатор 63427.11.84, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1937 кв.м. и построената в него едноетажна масивна комбинирана сграда „Баня-фурна”, със застроена площ от 339 кв.м., предмет на АОС №7180/14.02.2014 г. Имотът се намира в град Русе, кв. ДЗС, в стопанския двор на експерименталната база. Сградата е построена през 1959 г., масивна със стоманобетонови плочи, изцяло на изба.
През 2017 г. обектът не е предлаган за продажба, поради липса на инвеститорски интерес.

2.7. Поземлен имот №801.716, представляващ УПИ V-716 в кв.74 с площ от 1652 кв.м., с изградената в него сграда №801.716.1, едноетажна, полумасивна с площ 86 кв.м., съгласно регулационния план на с. Тетово, Община Русе, предмет на АОС №8061/19.07.2016 г.
С Решение №558/22.06.2017 г. на Общински съвет – Русе е взето решение да се извърши продажба на имота чрез търг с явно наддаване с начална тръжна цена 4 000 лв., стъпка на наддаване 400 лв. и депозит за участие 500 лв. Закупени са 1 брой тръжни документи. Проведен е търг с явно наддаване на 13.09.2017 г. с допуснат един участник. На 18.10.2017 г. е сключен приватизационен договор с Боян Григоров Симеонов, определен за спечелил търга участник с достигната тръжна цена 4 000 лв., без ДДС.

2.8. Двуетажна масивна обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2., със застроена площ от 44 кв.м., заедно с отстъпеното право на строеж с разгъната застроена площ от 110 кв.м., намираща се на площад „Д-р Мустаков“, гр. Русе, предмет на АОС №7388/05.02.2015 г. Сградата е самостоятелна, застроена по монолитен способ до съществуващ трафопост. Изградена е през 2001-2002 г. като градински център на общинско търговско дружество „Паркстрой“ ЕООД. Разполага с търговско помещение на партерния етаж с два входа: търговски от площад „Д-р Мустаков“ и служебен към вътрешен двор от север. Обектът е обособен за търговска дейност, използван е като магазин за цветя и друг вид промишлени стоки, но към настоящия момент не функционира.
С Решение №375/17.11.2016 г. на Общински съвет – Русе е взето решение да се извърши продажба на описания по-горе имот чрез търг с явно наддаване с начална тръжна цена 80 150 лв., стъпка на наддаване 7 000 лв. и депозит за участие 3 000 лв. За определените дати за търга – 11.01.2017 г. и 06.02.2017 г. няма явил се кандидат и не е проведен търг.

2.9. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2136.4.24 в град Русе, ул. „Борисова“ №51, с площ 120,86 кв.м, с предназначение – за търговска дейност, предмет на АОС №6621/23.01.2012 г. Сградата е разположена в имот с идентификатор 63427.2.2136 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.
С Решение №612/19.09.2017 г. на Общински съвет – Русе е взето решение да се извърши продажба на описания по-горе имот чрез търг с явно наддаване с начална тръжна цена 230 000 лв., стъпка на наддаване 10 000 лв. и депозит за участие 25 000 лв. Закупени са 6 броя тръжни документи. Проведен е търг с явно наддаване на 10.11.2017 г. с допуснат един участник. На 04.12.2017 г. е сключен приватизационен договор с ЕТ „Фокс-94-Валентин Йорданов“, определен за спечелил търга участник с достигната тръжна цена 230 000 лв.

2.10. Поземлен имот №504.1455, с площ от 406 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс и построената в него сграда №504.1455.1 със застроена площ 110 кв.м., представляваща едноетажна масивна за търговия в с. Червена вода, Община Русе, предмет на АОС №8102/24.08.2016 г.
С Решение №560/22.06.2017 г. на Общински съвет – Русе е взето решение да се извърши продажба на описания по-горе имот чрез търг с явно наддаване с начална тръжна цена 13 500 лв. без ДДС, стъпка на наддаване 500 лв. и депозит за участие 1000 лв. Закупена е 1 брой тръжна документация. Проведен е търг с явно наддаване на 25.08.2017 г. с допуснат един участник. На 25.09.2017 г. е сключен приватизационен договор с „Велин 681“ ЕООД, представлявано от управителя Венцислав Янков Стоянов, определено за спечелил търга участник с достигната тръжна цена 13 500 лв., без ДДС.

2.11. Поземлен имот с идентификатор 63427.2.1187, с площ 55 кв.м., с начин на трайно ползване: ниско застрояване и построената в него едноетажна сграда с идентификатор 63427.2.1187.1, със застроена площ 33 кв.м, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, с адрес ул. „Свети Димитър Басарбовски“, Община Русе, предмет на АОС №8142/06.01.2017 г.
С Решение №559/22.06.2017 г. на Общински съвет – Русе е взето решение да се извърши продажба на описания по-горе имот чрез търг с явно наддаване с начална тръжна цена 7 800 лв. без ДДС, стъпка на наддаване 500 лв. и депозит за участие 1000 лв. Закупена е 1 брой тръжна документация. Проведен е търг с явно наддаване на 23.08.2017 г. с допуснат един участник. На 25.09.2017 г. е сключен приватизационен договор с „Викра“ ЕООД, представлявано от управителя Красимир Петков Ангелов, определено за спечелил търга участник с достигната тръжна цена 7 800 лв., без ДДС.

2.12. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2959.1.2, представляващ търговски обект – магазин със застроена площ от 74 кв.м., състоящ се от търговска зала и склад, заемащ югоизточната част от едноетажна масивна сграда с идентификатор 63427.2.2959.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2959, с маза с площ 34 кв.м. и 63,20 % идеални части от общите части на сградата, с адрес ул. „Николаевска“ №54, предмет на АОС №7132/14.01.2014 г.
С Решение №709/14.12.2017 г. на Общински съвет – Русе е взето решение да се извърши продажба на описания по-горе имот чрез търг с явно наддаване с начална тръжна цена 67 000 лв., стъпка на наддаване 6 000 лв. и депозит за участие 5 000 лв. След обнародване на решението в „Държавен вестник” ще се определи дата за търг.
Очакваните приходи от продажба на имота са в размера на обявената начална тръжна цена – 67 000 лв.

2.13. Сграда с идентификатор 63427.7.659.4, едноетажна, със застроена площ 80 кв.м., с предназначение: сграда за търговия, с адрес ул. „Бабуна планина“ №17, ж.к. „Здравец- север 1“, гр. Русе, предмет на АОС №8371/30.08.2017 г. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 63427.7.659.
С Решение №676/23.11.2017 г. на Общински съвет – Русе е открита процедура за приватизация на описания по-горе имот. Предстои възлагане изготвянето на приватизационна оценка и информационен меморандум от лицензиран оценител.

2.14. Сграда с идентификатор 63427.7.71.3, едноетажна, със застроена площ 80 кв.м., с предназначение: сграда за търговия, с адрес алея „Бели брези“ №10, гр.Русе, предмет на АОС №8396/20.09.2017г. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 63427.7.71.
С Решение №677/23.11.2017 г. на Общински съвет – Русе е открита процедура за приватизация на описания по-горе имот. Предстои възлагане изготвянето на приватизационна оценка и информационен меморандум от лицензиран оценител.

В Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2017 г. са реализирани пет приватизационни сделки: продажба на застроен поземлен имот на ул. „Капитан Райчо Николов“ №1К, гр. Русе; продажба на застроен имот на ул. „Свети Димитър Басарбовски“, гр. Русе; продажба на застроен имот в с. Червена вода, Община Русе; продажба на имот в с.Тетово и продажба на самостоятелен обект в град Русе, ул. „Борисова“ №51 на обща стойност в размер на 679 601, 45 лв.

Комисията за приватизация и следприватизационен контрол (КПСК) на основание чл. 9, т. 18 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет Русе е осъществила през 2017 г. следприватизационен контрол по изпълнението на приватизационен договор от 21.10.2014 г. Предоставен e доклад от МБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД с Вх. №30-2858-5#1/30.11.2017г., относно изпълнението на приватизационния договор.

КПСК констатира, че поетите задължения по приватизационен договор от 21.10.2014 г. за продажбата на дела на Община Русе, представляващ 100 на 100 от вписания капитал на „ДКЦ-2-Русе“ ЕООД, се изпълняват от МБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД.

Приложение №2

Годишен план за приватизация на общинска собственост (ГПП) през 2018 г.

I. Приоритетни цели
Паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителство, невключени в имуществото на общински търговски дружества постъпват по бюджета на общината.
Постъпленията от приватизацията може да се разходват само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.
Приватизационният процес се осъществява на основание Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и подзаконовите нормативни актове, както и Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС Русе, при спазване принципите на:
– осигуряване на прозрачна и икономически ефективна приватизация;
– равнопоставеност на всички участници;
– осигуряване на постъпления в общинския бюджет, които да бъдат използвани за инвестиционни цели.

II. Годишен план за работа по приватизация на общинска собственост през 2018 г.
3. Дялове – собственост на Община Русе от търговски дружества:
3.1. Продажба на 560 бр. налични акции, собственост на Община Русе, които представляват 25% от капитала на „АГРОПРОДУКТ” АД.
Очакваните приходи са в размера на последно обявената начална тръжна цена – 57 500 лева.

4. Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества, които се използват за стопански цели:
4.1. Застроен поземлен имот, намиращ се в Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“ №1, гр. Русе, с площ от 18 968 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на ползване: за друг вид производствен, складов обект, предмет на АОС №7438/12.05.2015 г.
Имотът е придобит от Община Русе при ликвидацията на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД с Решение №1298/26.02.2015г. на Общински съвет – Русе.
Съгласно регулационния план, одобрен със заповед №1701/25.08.1994 г. на Кмета на Община Русе представлява урегулиран поземлен имот III, Източна промишлена зона на гр. Русе. В имота са построени следните сгради:
8. Сграда 63427.8.1152.1, със застроена площ 392 кв.м. на един етаж, масивна носеща конструкция с тухлени стени, метална дограма, с предназначение – склад, построена през 1968 г.
9. Сграда 63427.8.1152.2, със застроена площ 448 кв.м., на един етаж, конструкция с метални колони и ферми, тухлени стени, метална дограма, с предназначение – склад, построена през 1979 г.
10. Сграда 63427.8.1152.3, със застроена площ 264 кв.м., на един етаж, конструкцията е стоманобетонови основи, колони, плочки, тухлени оградни стени, като в западната част е оформена битова част с метална дограма, с предназначение – механична работилница. Сградата е построена през 1968 г.
11. Сграда 63427.8.1152.4, със застроена площ 551 кв.м., на един етаж, конструкцията е масивна с бетонови основи, колони, тухлени носещи и преградни стени, метална дограма, с предназначение – склад. Сградата е построена през 1968 г.
12. Сграда 63427.8.1152.19, със застроена площ 473 кв.м., на четири етажа и разгъната застроена площ 1892 кв.м. Конструкцията е стоманобетонова сглобяема сграда върху бетонови фундаменти, с колони, фасадни панели и плосък покрив, и монтиран асансьор. Предназначението й е силозно пространство. Сградата е построена през 1986 г.
13. Сграда 63427.8.1152.7, със застроена площ 175 кв.м., масивна стоманобетонова сграда, оформени помещения за трафопостове, табла НН и склад. Под трафопоста има маслосборна яма, а под таблата – кабелен простор, с предназначение трафопост. Сградата е построена през 1981 г.
14. Главен корпус, представляващ няколко тела, построени в различни периоди:
14.1. Сграда 63427.8.1152.8, със застроена площ 316 кв.м., на един етаж със сутерен и предназначение – промишлена сграда, построена през 1968 г.
14.2. Сграда 63427.8.1152.9, със застроена площ 360 кв.м., на един етаж със сутерен и предназначение – промишлена сграда, построена през 1968 г. Конструкцията е масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове върху бетонови основи.
14.3. Сграда 63427.8.1152.10, със застроена площ 317 км.м., на четири етажа със сутерен и предназначение – промишлена сграда. Конструкцията е масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове върху бетонови основи.
14.4. Сграда 63427.8.1152.11, със застроена площ 238 кв.м., на три етажа със сутерен и предназначение – промишлена сграда.
14.5. Сграда 63427.8.1152.13, със застроена площ 1188 кв.м. на три етажа със сутерен и предназначение – промишлена сграда.
14.6. Сграда 63427.8.1152.14, със застроена площ 1006 кв.м., на два етажа със сутерен и предназначение – промишлена сграда. Сградата е построена през 1968г.
14.7. Сграда 63427.8.1152.15, със застроена площ 419 кв.м., на един етаж със сутерен и предназначение – промишлена сграда.
8. Сграда 63427.8.1152.12, със застроена площ 28 кв.м., на един етаж, предназначение – портал. Сградата е построена през 1968 г.
9. Сграда 63427.8.1152.16, със застроена площ 275 кв.м., на пет етажа със сутерен. Носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова с асансьор. На първия етаж са разположени пропуск, салон и магазин, от втория до петия етажи са разположени канцеларии, зъболекарски кабинет. На всеки етаж има самостоятелен санитарен възел. Предназначение – административна сграда, построена през 1968 г.
10. Сграда 63427.8.1152.17, със застроена площ 353 кв.м., на два етажа със сутерен, носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова, изградена от тухлени зидове върху бетонови основи. На първия етаж са разположени санитарни възли, кухни с хладилници и складови помещения. Предназначение – административна сграда, построена през 1968 г.
11. Сграда 63427.8.1152.18, със застроена площ 68 кв. м., на един етаж, носещата конструкция е метална. Сградата е построена през 1982 г., предназначението й е магазин.
12. Сграда 63427.8.1152.20, със застроена площ 298 кв.м., на един етаж, носещата конструкция е метална, предназначение – склад. Сградата е построена през 1979 г.
13. Сграда 63427.8.1152.5 със застроена площ 275 кв.м., на един етаж, носещата конструкция е масивна монолитна с преградни тухлени стени. Предназначение – ремонтна работилница, построена през 1968 г.
С Решение № 311/19.09.2016 г. на Общински съвет Русе е открита процедура за приватизация на застроен поземлен имот с идентификатор 63427.8.1152, намиращ се в Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“ №1, гр. Русе, предмет на АОС №7438/12.05.2015 г.
Очакваните приходи са в размера на обявената начална тръжна цена – 4 816 000 лв.

2.2. Застроен поземлен имот в местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, с площ 17 221 кв.м., заедно с изградените в него сгради: Двуетажна масивна сграда със застроена площ 259 кв.м; Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 132 кв.м.; Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 490 кв.м. и Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 130 кв.м., предмет на АОС №6125/10.11.2009 г. За обекта има определена пазарна оценка от лицензиран оценител от месец февруари 2011 г. в размер на 988 520 лв.
Очакваните приходи са в размера на последно обявената начална тръжна цена – 990 000 лв.

2.8. Застроен поземлен имот в местност „Слатина”, Индустриален парк Русе, представляващ УПИ II-91 от кв.887 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005 г. на Кмета на Община Русе, а по кадастрална карта и кадастрални регистри представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.333.89, с площ 211 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за производствен, складов обект, заедно с изградената върху него сграда с идентификатор 63427.333.89.1, със застроена площ 80 кв.м., на два етажа, предназначение: друг вид сграда за обитаване, предмет на АОС №7318/29.07.2014 г. Данъчната оценка на имота към 29.07.2014г. е: земя – 2 768,50 лева и сграда – 17 735,80 лева.
Очакваните приходи са в размера на последно обявената начална тръжна цена – 31 800 лв.

2.4. Нежилищен имот, представляващ УПИ VІІ от кв. 60 по регулационния и застроителен план на с. Тетово, одобрен със Заповед №638/1965 г., с площ от 4 025 кв.м. и изградената в него масивна триетажна сграда със застроена площ от 630 кв.м., предмет на АОС №3944/28.10.2002 г. Имотът е предназначен за здравно заведение. Сградата на бившата поликлиника е построена съгласно строително разрешение №11/15.04.1978 г. и е въведена в експлоатация през 1980 г. Сградата е масивна триетажна, със сутерен със застроена площ 500 кв.м. и е с административно-обслужващо предназначение. Сградата е със стоманобетонови колони, пояси и плочи, и дървена покривна конструкция с покритие от керемиди. Стените са тухлени носещи с гладка мазилка отвътре и отвън. Дограмата е стара дървена. Към първия етаж има самостоятелен вход от север. Към втория и третия етаж има самостоятелен вход и стълбищна клетка от изток.
Очакваните приходи от продажба на имота, след изготвената оценка от лицензиран оценител, са в размер на 270 000 лв.

2.5. Поземлен имот с идентификатор 63427.11.84, с площ 1937 кв.м. и построената в него едноетажна масивна комбинирана сграда „Баня-фурна”, със застроена площ от 339 кв.м, предмет на АОС №7180/14.02.2014 г. Имотът се намира в град Русе, кв. ДЗС в стопанския двор на експерименталната база. Сградата е построена през1959 г., масивна със стоманобетонови плочи, изцяло на изба.
Очакваните приходи от продажба на имота, след изготвената оценка от лицензиран оценител, са в размер на 75 500 лв.

2.6. Двуетажна масивна обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2, със застроена площ от 44 кв.м., заедно с отстъпеното право на строеж с разгъната застроена площ от 110 кв.м., намираща се на площад „Д-р Мустаков“, гр. Русе, предмет на АОС №7388/05.02.2015 г. Сградата е самостоятелна, застроена по монолитен способ до съществуващ трафопост. Изградена е през 2001-2002 г. като градински център на общинско търговско дружество „Паркстрой“ ЕООД. Разполага с търговско помещение на партерния етаж с два входа – търговски от площад „Д-р Мустаков“ и служебен към вътрешен двор от север. Обектът е обособен за търговска дейност, използван е като магазин за цветя и друг вид промишлени стоки, но към настоящия момент не функционира.
Очакваните приходи от продажба на имота са в размера на обявената начална тръжна цена – 80 150 лв.

2.7. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2959.1.2, представляващ търговски обект – магазин със застроена площ от 74 кв.м., състоящ се от търговска зала и склад, заемащ югоизточната част от едноетажна масивна сграда с идентификатор 63427.2.2959.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2959, с маза с площ 34 кв.м. и 63,20% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес ул. „Николаевска“ №54, предмет на АОС №7132/14.01.2014 г.
С Решение №709/14.12.2017 г. на Общински съвет – Русе е взето решение да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на описания по-горе имот с начална тръжна цена 67 000 лв., стъпка на наддаване 6 000 лв. и депозит за участие 5 000 лв. След обнародване на решението в „Държавен вестник” ще се определи дата за търг.
Очакваните приходи от продажба на имота са в размера на обявената начална тръжна цена – 67 000 лв.

2.8. Сграда с идентификатор 63427.7.659.4, едноетажна, със застроена площ 80 кв.м., с предназначение: сграда за търговия, с адрес ул. „Бабуна планина“ №17, ж.к. „Здравец- север 1“, гр. Русе, предмет на АОС №8371/30.08.2017 г. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 63427.7.659.
С Решение №676/23.11.2017 г. на Общински съвет – Русе е открита процедура за приватизация на описания по-горе имот. Предстои възлагане изготвянето на приватизационна оценка и информационен меморандум от лицензиран оценител.
Очакваните приходи ще се определят след оценката на лицензиран оценител.

2.9. Сграда с идентификатор 63427.7.71.3, едноетажна, със застроена площ 80 кв.м., с предназначение: сграда за търговия, с адрес алея „Бели брези“ №10, гр. Русе, предмет на АОС №8396/20.09.2017 г. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 63427.7.71.
С Решение №677/23.11.2017 г. на Общински съвет – Русе е открита процедура за приватизация на описания по-горе имот. Предстои възлагане изготвянето на приватизационна оценка и информационен меморандум от лицензиран оценител.
Очакваните приходи ще се определят след оценката на лицензиран оценител.

След приемането на ГПП за 2018 г. от Общински съвет – Русе, същият публично се оповестява на сайта на общината.
Годишният план за работа по приватизация може по всяко време да бъде попълван и актуализиран с оглед инвеститорския интерес и постигане на оптимални резултати от провеждането на приватизационния процес.
Годишният план за работа по приватизация на общинска собственост през 2018 г. действа до приемането на плана за следващата година.
Съгласно чл. 6, ал. 3 ЗПСК, приемането на плана не е условие за вземане на решение и за действителността на сключените приватизационни сделки.
За всяка конкретна процедура, свързана с приватизация на обекти общинска собственост, се внася отделно предложение след становище на Комисията за приватизация и следприватизационен контрол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)