Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 735

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.2 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

І. Обявява имоти, намиращи се в с. Червена вода, Община Русе, представляващи бивше ОУ “Хр.Ботев”, както следва:
1. По АОС № 4253/10.09.2004 г., представляващ УПИ І-721-за училище в кв. 58 с площ 17 480 кв.м. и построените в него три броя сгради;
2. По АОС № 4254/14.09.2004 г., представляващ УПИ ІІ-7201-за училище в кв. 58 с площ 3 830 кв.м.,
за имоти частна общинска собственост. За същите следва да се съставят актове за частна общинска собственост.