Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 736 Прието с Протокол № 29/25.01.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 66а от ЗОС и чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
1.Приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
Приложение №1 – Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
Приложение №2 – Сравнителна таблица за дейностите по управление на общинската собственост за 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 и 2017 г.
2.Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 година.
Приложение № 3 – Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 

Приложение №1
 
ОТЧЕТ
            ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
Предмет на настоящият отчет е придобиването от Община Русе на имоти и вещи през 2017 г., резултатите от управлението на общинската собственост през 2017 г. и извършените разпоредителни действия през същия период.
 За периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. Община Русе е придобила безвъзмездно собствеността на два имота – Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ – Русе, с данъчна оценка в размер на 4 876 445,10 лева и Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ – Образцов чифлик с данъчна оценка в размер на 5 707 914,90 лева.
Във връзка с реализиране на проект „Рехабилитация и реконструкция по ул. „Шипка“/ от бул. „Цар Освободител“ до бул. „България/, гр. Русе, съгласно ПУП-ИПУР, одобрен с Решение № 1317/26.02.2016 г. на Общински съвет – Русе е извършена замяна по реда на чл. 40, ал. 8 от ЗОС между Община Русе и Българската държава, представлявана от Областния управител на Област Русе. В следствие на замяната Община Русе придобива имот представляващ сграда с идентификатор 63427.5.725.3, с площ 24 кв.м. с адрес гр. Русе, ул. „Шипка“ № 43, на цена в размер на 21 800,00 лв. а в замяна Българската държава, представлявана от Областния управител на Област Русе става изключителен собственик на имот, представляващ сграда с идентификатор 63427.1.65.1, с площ 38 кв.м. с адрес гр. Русе, ул. „Воден“ № 1-А, на цена в размер на 21 800,00 лв., предоставен за управление на ДП „Български спортен тотализатор“.
През 2017 г. е сключен договор № 1407 от 28.02.2017 г. за учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост за изграждане на седеметажно жилищно застрояване с партерен обществено обслужващ етаж върху ПИ с идентификатор 63427.2.5349, с адрес: гр. Русе, ул. „Шести септември“ /на ъгъла с ул. „Неофит Бозвели“/, предмет на АЧОС №8103/30.08.2016 г. Заплащането на цената на правото на строеж ще се извърши, чрез придобиване в собственост на Община Русе на 8 броя апартаменти в напълно завършен вид, с обща разгъната застроена площ 549,65 кв.м.
 Стартирана е процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно право на строеж на нова жилищна сграда върху общински имот срещу придобиване от Община Русе в собственост на обособени обекти /жилища и един търговски обект/, с адрес: гр. Русе, ул. „Неофит Бозвели“ № 29, предмет на АЧОС № 8163/14.03.2017 г.
   Продължена е работата по преписки, свързани с безвъзмездното придобиване в собственост на няколко държавни имота по чл. 54 от ЗДС – имот на ул. „Александровска“ №29 (Дом на учителя); имот в местността „Орта Екенлик” (бивш Автополигон); имот, представляващ Музей на транспорта; имот на ул. „Одрин“ №4 (Военен клуб).
            Община Русе има сключен договор с „Порт Пристис” ООД за предоставяне достъп за извършване на пристанищни услуги в пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис”.
Приходите са в размер, както следва:
– фиксирано месечно възнаграждение в размер на 44 140,00 лева
– пристанищни такси в размер на 125 049,88 лева
– променливо възнаграждение в размер на – 7 674,53 лева
Община Русе притежава земеделски земи с обща площ – 34972,143 дка, от които: 25043,78 – пасища и 9928,363 – обработваема земя. Общата площ на отдадените за ползване имоти през периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., в т.ч. по действащи договори за наем, споразумения за ползване и пасища за общо ползване е в размер на 19145,748 дка. Включва обработваема земя с обща площ 8066,658 дка и пасища с обща площ 11 079,090 дка.
         І. ДЕЙНОСТ ПО ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА
Дейността по идентификацията на собствеността е свързана с издирване и проучване на имоти и предприемане на действия по актуване на общинската собственост.
Към 31.12.2017 г. в архива на отдел „Общинска собственост“ към дирекция „Икономика и управление на собствеността“ се съхраняват общо 8 502 броя актове за общинска собственост, от които през 2017 г. са съставени 364, 2016 г. – 458 броя актове за застроени и незастроени недвижими имоти, земеделски земи и гори, 2015 г. – 1 081 броя, 2014 г. -252 броя, 2013 г. – 267 броя.
Броят на новосъставените актове не може да бъде показател за новопридобити имоти, тъй като, след влизане в сила на кадастралната карта за град Русе, за всички имоти, включени в годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост, както и за имоти, върху които се учредяват вещни права се съставят нови актове, съответстващи на кадастралната карта.
ІІ. ДЕЙНОСТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Дейностите по управление на собствеността се извършват чрез предоставяне права на управление и ползване, и отдаване под наем.
Процедурите по учредяване на права и отдаване под наем включват изготвяне на предложение до Общинския съвет, Решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация и провеждане на търг или конкурс.
В Общински съвет – Русе са внесени 45 бр. предложения за управление на общинската собственост, при 33 бр. предложения за 2016 г., 47 броя предложения за 2015 г. и 37 броя за 2014 г.
Организирани са 46 броя тръжни процедури (включващи повторни търгове) и конкурси за отдаване под наем на общински имоти (сгради и терени – общинска собственост по чл. 56 и чл. 57 от Закона за устройство на територията), при 37 броя за 2016 г., 28 броя за 2015 г. и 24 броя за 2014 г. 
Изготвени са 46 броя Заповеди на Кмета на Общината за обявяване на процедури за отдаване под наем на имоти и части от имоти – общинска собственост, 203 броя за определяне спечелилите кандидати, участвали в процедури за отдаване под наем на имоти и части от имоти – общинска собственост и 137 броя за осъществяване на контрол по изготвени и сключени договори за наем.
Контрол по изпълнение клаузите на сключените договори за наем и по редовността на плащанията се осъществява чрез посещения на място, изготвяне на констативни протоколи, писмени предписания към наемателите и становища.
Подготвени са 96 броя писма, съгласно чл. 236 от Закона за задълженията и договорите за заплащане на обезщетение, като през 2016 г. те са били 109 броя, през 2015 г. – 149 броя споразумения, а през 2014 г. – 92 броя споразумения. Подготвени и подписани са 6 броя споразумения за разсрочено плащане на задължения от наеми.
От гореизложената справка става ясно, че са изготвени, подписани и връчени общо 482 броя заповеди, споразумения и писма по Закона за задълженията и договорите, срещу 400 бр. за 2016 г., 353 броя за 2015 г. и 265 броя за 2014 г. Общо действащите договори за наем са 647 броя.
Извършени са 418 броя приемо-предавания на имоти – общинска собственост.
От проведените през 2017 г. търгове с явно наддаване за отдаване под наем на павилиони – общинска собственост за Мартенски и Коледен базари в общинския бюджет са постъпили 20 995,20 лева, за сравнение – постъпилата сума през 2016 г. е в размер на 17 592,00 лева, през 2015 г. – 18 270,72 лева, а през 2014 г. – 12 908,16 лева.
От 34 броя къщички, които Общината отдава под наем през 2017 г. по утвърдена от Гл. архитект на Община Русе и одобрена от Общинския съвет схема и Разрешение за поставяне, за Мартенския базар са заети 34 броя, а за Коледния 21 броя, за които са изготвени 55 броя заповеди и 55 броя договори.
По счетоводна справка към 30.11.2017 г. приходите, реализирани от отдаване под наем на сгради и терени, върху които са разположени обекти по чл. 56 и чл. 57 от Закона за устройство на територията, от лихви и внесени суми, съгласно сключени договори, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на Община Русе, са общо в размер 1 432 818,58 лева, при планирани 1 660 000,00 лв. за 2017 г. За сравнение към 31.12.2016 г. постъпилите суми са 1 574 600,72 лева, при планирани 1 681 106,00 лв., към 31.12.2015 г. постъпилите суми са 1 534 090,74лева, при планирани 1 138 800,00 лева, към 31.12.2014 г. постъпилите суми са 1 465 212,30 лева, при планирани 1 138 800,00 лева.
Въпреки прекратяването на част от сключените договори от страна на наемателите, вследствие на ефективната дейност на отдел „Търговия и наемни отношения” при дирекция „Икономика и управление на собствеността” в организирането на следващи търгове, приходите от наеми запазват своя порядък.
През 2017 г. са постъпили 405 броя искания с приложени документи за търговска дейност на открито и са издадени съответните разрешения. Отразени са 2 758 броя плащания на дължимата по Наредба №16 на Общински съвет – Русе такса, в издадените разрешителни и в електронния масив. За сравнение през 2016 г. постъпилите искания и издадените разрешителни за търговска дейност на открито са 576 броя. Отразените плащания на дължимата по Наредба №16 на Общинския съвет такса, в издадените разрешителни и в електронния масив са 3 024 броя. За отчетния период по счетоводна справка приходите от такси по Наредба №16 на Общинския съвет за търговия на открито, включително такси за реклама, промоция и презентация към 30.11.2017 г. са 562 150,23 лева. За сравнение през 2016 г. постъпилата сума от такси е в размер на 558 223,78 лева.
Общият размер на приходите от наеми и такси не само запазва своя порядък, но отчита увеличение. Към 30.11.2017 г. постъпилите приходи от наеми и такси са в размер на 2 056 792,38 лева, при приходи към 31.11.2016 г. в размер на 2 033 817,84 лв.
Вписани са 765 броя уведомления в дневника на хартиен носител и са отразени в електронния информационен масив. През 2015 г. са вписани 884 броя уведомления в дневника на хартиен носител и са отразени в електронния информационен масив.
Съгласувани са над 91 броя преписки и проекти, постъпили от отдел „Устройствени планове и кадастър” в отдел „Търговия и наемни отношения” за извършване на търговия на открито и са изпратени над 87 броя писма до дирекция „Финансово стопански” и дирекция „Правни дейности”.
Обработени са 4 680 броя искания, заявления, писма и др.
Изготвени са над 100 броя доклади, справки, анализи и др.
ІІІ. ДЕЙНОСТ ПО РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Дейностите по разпореждане с общинска собственост се извършват чрез продажба, замяна, делба, възмездно и безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, чрез апортиране в капитала на търговски дружества.
Процедурите по учредяване на ограничени вещни права и разпореждане са предхождани от разглеждане в комисията по общинска собственост, изготвяне на предложение до общинския съвет, решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация и провеждане на търг или конкурс.
През 2017 г. са проведени 11 заседания на комисията по общинска собственост, 10 заседания през 2016 г., 8 заседания за 2015 г., 11 заседания за 2014 г. и 11 заседания през 2013 г. От комисията са разгледани 110 броя преписки на граждани и организации, касаещи действия с общинска собственост, 108 броя преписки за 2016 г., 161 броя преписки за 2015 г., 162 броя преписки за 2014 г. и 190 броя преписки за 2013 г. В Общински съвет – Русе са внесени 88 предложения, свързани с учредяване на ограничени вещни права и разпореждане с общинска собственост, като през 2016 г. са били 89, 2015 г. – 77 броя, през 2014 г. – 97 броя и през 2013 г. – 204 броя.
Проведени са 19 броя публични търгове за извършване на разпоредителни сделки, като през 2016 г. – 48 броя търгове, 2015 г. – 81 броя търгове и 1 брой конкурс. Сключени са 7 договора за учредено право на строеж за изграждане на обществено-обслужващи сгради, пристрояване, надстрояване и гаражи, при 12 договора през 2016 г., 13 договора през 2015 г. и 12 договора през 2014 г. Сключени са 13 за продажба на обекти и земя, при 22 договора за 2016 г., при 48 договора за 2015 г., 88 договора за 2014 г. и 82 договора за 2013 г.
Сключени са 4 договора за учредяване право на управление и 3 договор за учредяване право на ползване, при 16 броя договори за 2016 г., 10 броя договори за 2015 г., 14 броя за 2014 г. и 22 броя за 2013 г.
Резултат от управлението и разпореждането с общинска собственост са постъпилите приходи в общинския бюджет.По счетоводни данни приходите от продажба на общинска собственост към 31.12.2017 г. са:
-от земя – 523 311,90 лева за 2017 г., при 241,349,04 лева за 2016 г., при 1 173 121,46 лева за 2015 г., 460 630,65 лв. за 2014 г., 888 174 лв. и за 2013 г.;
-от учредени вещни права (отстъпено право на строеж, право на прокарване и право на пристрояване и надстрояване) – при 2017 г. са 64 463,42 лева, при 153 431,50 лева за 2016 г. , при 101 867,70 лева за 2015 г., 103 967,00 лева за 2014 г. и 87 124 лева за 2013 г.
Общо приходите от разпореждане с общинска собственост през 2017 г. са в размер на 587 775,32 лева, при 418 386,54 лева за 2016 г., при 1 285 289,16 лева за 2015 г., 564 597,65 лева за 2014 г. и 1 053 603 лева за 2013 г.
Планираните приходи от разпореждане с общинска собственост за 2017 г. са в размер на 1 035 000 лева.
Приходи от ползване на земеделски земи от общински поземлен фонд, постъпили през 2017 година – 451 615,20 лева, от които за наем на обработваема земя – 368 577,70 лева, пасища – 83037,50 лева.
Приходи от ползване на полски пътища, постъпили през 2017 г. – 162082,28 лева.
Приходи от добив на дървесина в гори от общински горски фонд – 448421,15 лева с ДДС.
Приходи от договори за наем на имоти в общински горски фонд – 9151,31 лева – 4466,83 лева – на дивечови ниви; 4684,48 лева – лескови насаждения.
Приходи от ползване на недървесни горски продукти – 516,00 лева с ДДС.
ІV. ДЕЙНОСТ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ И ДРУЖЕСТВА
В архива на отдел „Общинска собственост” се съхраняват всички отчуждителни и реституционни преписки и извършени продажби от 1964 г. до настоящия момент. Това обуславя извършването на множество справки, издаването на удостоверения и копия от документи на граждани и юридически лица. Все повече граждани привеждат действителното фактическо и правно положение с титулите си на собственост, което е свързано със справки и изготвяне на различни по съдържание удостоверения.
През 2017 г. в отдел „Общинска собственост” към дирекция „Икономика и управление на собствеността“ са постъпили и са обработени 1 245 броя молби, заявления и искания на граждани и организации. Обработката на преписките е свързана с издирване, проучване на документи, фотокопия и подготовка на отговор. През 2017 г. в отдел „Търговия и наемни отношения” към дирекция „Икономика и управление на собствеността“ са постъпили и са обработени 4 680 броя молби, заявления и искания на граждани и организации.
През отчетният период няма постъпили жалби от граждани срещу действия или бездействия на служители от отдел „Общинска собственост” и отдел „Търговия и наемни отношения”.   
            Сравнителните данни за дейностите по разпореждане и управление на общинската собственост за 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г. са представени в Приложение № 2 към настоящия отчет.
V. ИЗВОДИ
Анализът на дейностите по управление и разпореждане на общинската собственост води до следните констатации и изводи:
1. През 2017 г. акцент в работата е увеличаване собствеността на Община Русе чрез безвъзмездно придобиване на имоти – държавна собственост, които са свързани с инвестиционни технически проекти и са от съществено значение за развитието на общината.
2. Продължава процесът по актуване на имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост.
3. Продължава процесът по проучване на имоти на територията на общината и актуването им.
4. Наложена е практиката за контрол на договорите за предоставяне на право на ползване и на управление, периодични огледи и изготвяне на констативни протоколи.
5. Наложена е практиката за извършване на огледи на имотите преди предприемане на действия по разпореждане и изготвяне на констативни протоколи.
6. Независимо от броя прекратени договори за наем, следствие на по-добра събираемост и контрол, приходите от наеми и такси не само запазват своя порядък, но отчитат и увеличение.
7.В прогнозния списък за продажба на общински имоти се включва неефективната и ненужна общинска собственост, към която няма проявен интерес за отдаване под наем и същата не носи приходи на общината.
 
 
 
 
 
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
  
 
Приложение №2
 
№ по ред
Дейност
2013 г.
2014 г.
 
2015 г.
 
2016 г.
 
2017 г.
1.
Съставени актове за общинска собственост, брой
267
252
1 081
458
364
2.
Проведени търгове, в т.ч.:
93
103
110
83
62
2.1.
За отдаване под наем, брой
22
21
28
35
43
2.2.
За продажба и УП, брой
71
82
84
48
19
3.
Проведени конкурси, в т.ч.:
6
4
2
3
3.1.
За отдаване под наем, брой
5
3
2
3
3.2.
За продажба, брой
1
1
4.
Сключени договори, в т.ч.:
421
365
414
434
227
4.1.
За отдаване под наем на
сгради (нови и анексирани), брой
303
265
353
400
198
4.2.
За продажба, делби и продажби по ЗУТ, брой
82
88
48
22
22
4.3.
За учредено право на строеж, брой
36
12
13
12
7
5.
Такси, в т.ч.:
426 864,00
548 881,59
589 435,37
612 938,78
624 518,23
5.1.
За търговия на открито, реклама и промоция, лева
381 284,00
494 161,59
535 890,37
558 223,78
 562 150,23
5.2.
За категоризиране на туристически обекти, лева
 45 580,00
54 720,00
53 545,00
54 715,00
62 368,00
6.
Предложения до Общинския съвет
204
97
124
122
133
6.1.
За управление, брой
62
37
47
33
52
6.2.
За разпореждане, брой
142
60
77
89
81
7.
Обработени преписки и писма на граждани, брой
4 355
3 075
5 166
4 930
5925
8.
Приходи от наеми в лева, в т.ч.:
1 230 310
1 465 212,41
1 534 090,74
1 595 600,72
1 432 818,58
8.1.
От сгради
1 103 614,19
1 165 538,19
1 255 855,62
 
1 184 719,82
 
8.2.
РИЕ
8.3.
От терени – чл.56 от ЗУТ
334 432,22
347 552,55
318 745,10
227 098,76
8.4.
Неустойки, глоби, санкции
27 166,00
 
8.9.
Внесени суми, съгласно сключени договори за подпомагане на културните и спортни мероприятия на Община Русе
21 000,00
21 000,00
 
 
21 000,00
9.
Приходи от продажби в лева,
в т.ч.
966 479,41
460 630,65
1 183 421,46
264 955,04
523 311,90
9.1.
Земя
888 174,31
460 630,65
1 173 121,46
241 349,04
523 311,90
9.2.
Вещи и оборудване
0,00
0,00
0,00
23 606,00
0,00
 
10.
Приходи от учредено право на строеж, лева
87 124,30
103 967,00
101 867,70
153 431,50
64 463,42
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
 
Приложение №3
Годишна програма за управление и разпореждане
с имотите, общинска собственоств Община Русе през 2018 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приета с Решение № 736 по Протокол № 29  от 25.01.2018 г.
на Общински съвет – Русе
 
 
 
 
 
 
 
І. Общи положения.
            Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 година се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, и в изпълнение на Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2015 – 2019 година.
            Програмата обхваща прогнозните приходи и разходи от управление и разпореждане с общинска собственост.
           От обхвата са изключени приходите и разходите от управление на имоти – общинска собственост, които са предоставени на общински предприятия.          
           Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година е отворена и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на годишния бюджет.
ІІ. Прогнозни приходи за 2018 г.
–    от управление;
–    от разпореждане.
ІІІ. Прогнозни разходи за 2018 г.
–    за организация на дейностите по управление и разпореждане;
–     оценки, скици, вписвания, обяви, канцеларски материали и оборудване.
ІV. Описание на имотите за управление и разпореждане:
–    за отдаване под наем;
–    за прекратяване на съсобственост;
–    за концесия;
–    за продажба;
–    за предоставяне на вещни права – отстъпено право на строеж, ползване, пристрояване и надстрояване;
–    за апортиране (непарична вноска).
V.Описание на имотите, които Община Русе има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване.
1.ПИ 63427.147.275 с площ 83 664 кв.м., База за селскостопанска или горска техника, гр. Русе, (бивш Автополигон) – чл. 54 ЗДС;
2.ПИ 63427.179.44, с площ 302 094 кв.м. („Хиподрум“) и изградените в него 13 броя сгради „Конюшни“, гр. Русе, местност „Орта Екенлик“ – чл. 54 ЗДС;
3.ПИ 63427.318.185, с площ 20 192 кв.м. и построената в него сграда, гр. Русе, кв. ДЗС, местност „Гърков дол“ – чл. 54 ЗДС;
4.Сграда с идентификатор 63427.11.46.1, масивна двуетажна, със застроена площ 256 кв.м., гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Чинар“ №11 – чл. 54 ЗДС;
5.ПИ 63427.2.5757, с площ 5 218 кв.м. и построените в него сгради, гр. Русе, ул „Одрин“ №4 (Военен клуб) – чл. 54 ЗДС.
 
VІ. ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ ЗА 2018 г.
Приходите са от управление на общинската собственост и разпореждане с нея.
1. Прогнозни приходи от отдел „Търговия и наемни отношения”
Прогнозата се прави върху отдадени под наем нежилищни имоти общинска собственост – сгради, рекламно-информационни елементи (РИЕ), терени, дворни места, заплатени такси за търговия на открито, за категоризиране на туристически обекти:
Наименование
Прогноза за общ годишен приход,
лева
1.Наеми
1.1.Сгради, в т.ч.:
1 100 000,00
– обекти за търговия, производство, услуги, офиси и др.;
– клубни помещения на политически партии и нестопански организации;
– лекарски кабинети;
– гаражи;
– дворни места;
– спортни игрища
1.2.Рекламно-информационни елементи (РИЕ)
220 000,00
1.3.Терени, в т.ч. обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията
360 000,00
Общо:
1 680 000,00
2.Такси, в т.ч.:
– за извършване на дейност на открито, върху терен общинска собственост (преместваеми съоръжения, по чл. 56 от Закона за устройство на територията),съгласно ЗМДТ
500 000,00
– за места за настаняване клас А и клас Б, съгласно Закона за туризма (ЗТ), за категоризиране на туристически обекти
50 000,00
– за заведения за хранене и развлечения, съгласно Закона за туризма (ЗТ), за категоризиране на туристически обекти
Общо:
550 000,00
3.Внесени суми, съгласно сключени договори за подпомагане на културните и спортни мероприятия на Община Русе
„Ве Енд Ве Инвест“ ООД
12 000,00
„Елеганс 66“ ЕООД
4 000,00
„Ц Б А“ ООД
5 000,00
Общо:
21 000,00
Всичко прогнозни приходи:
2 251 000,00
 
2. Прогнозни приходи от отдел „Общински собственост”
Наименование
Прогноза за общ годишен приход,
лева
Разпореждане, в т.ч.:
1.Продажба на земеделски земи
    10 000
2.Прекратяване на съсобственост
     20 000
3.Продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
     50 000
4.Продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС
   900 000
5.Продажба по ЗУТ
       5 000
6.Учредяване на вещни права
     50 000
                                          Всичко прогнозни приходи за 2018 г.
          1 035 000
Общата стойност на прогнозните приходи от всички източници за 2018 г. е в размер на 3 286 100,00 лева.
VІІ. ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ ЗА 2018 г.
1.       Прогнозни разходи за отдел „Търговия и наемни отношения”
 
Наименование
Прогноза за общ годишен разход, лева
2.Оценки
1 000,00
3.Обяви
8 000,00
4.Изработване на категорийна символика
3 000,00
5.Материали – канцеларски консумативи
7 000,00
6.Оборудване и обзавеждане на работните места
3 000,00
7.Ремонт на работните помещения
3 000,00
Всичко прогнозни разходи за 2018 г.
25 000,00
 
            2. Прогнозни разходи за отдел „Общинска собственост”
Наименование
Прогноза за общ годишен разход, лева
1.Оценки
20 000
2.Скици
 5 000
3.Вписвания
10 000
4.Обяви
10 000
5.Канцеларски материали
10 000
6.Оборудване и обзавеждане на работните помещения
20 000
7.Обезщетения при отчуждаване
     50 000
8.Заснемане на имоти, общинска собственост
20 000
9.Закупуване на 8 бр. павилиони за търговска дейност за Коледен и Мартенски базар /къщички/
50 000
Всичко прогнозни разходи за 2017 г.
        195 000
 
 
 
Общата стойност на прогнозните разходи за 2018 г. е в размер на 220 000,00 лева.
VIII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ
1. Прогнозен списък за отдаване под наем на имоти общинска собственост през 2018 г.
Предназначение
Адрес на имота
Срок на договора
І. СГРАДИ
1
ул.“Алеи Възраждане“ № 86, сутерен
свободен
2
търг. обект за продажба и производство на хляб и хлебни изделия
ул. „Александровска“ №91, ъгъла с бул. „Цар Фердинанд“ №1
29.7.2018 г.
3
автомат за топли напитки
ул. „Алеи Възраждане“ №86
12.8.2018 г.
4
павилион за заведение за хранене и развлечение
ул. „Балкан“ №24
29.7.2018 г.
5
магазин за плодове и зеленчуци
ул. „Бозвели“ №22, бл. „Вяра – ІІ“-част от партер
21.8.2018 г.
6
склад
ул. „Боримечка“ №43, ниско тяло, етаж ІІ, помещение 3
30.7.2018 г.
7
търг. обект за производство и продажба на хляб и хлебни изделия, закуски, пакетирани захарни изделия и безалкохолни напитки
ул. „Борисова“ №16, ъгъла с ул. „К. Иречек“, бл. №14
27.6.2018 г.
8
производствени помещения и магазин
ул. „Доростол“ №123, на ъгъла с ул. „Скопие“
26.3.2018 г.
9
автомат за топли и безалкохолни напитки
ул.“Котовск“№ 2, партер
 
19.8.2018 г.
10
офис
ул.“Котовск“№ 2, етаж VІ,                         стая №602
16.8.2018 г.
11
заведение за обществено хранене
ул. „Константин Иречек“№16
свободен
12
мобилна инсталация за оползотворяване на отпадъци
местност „Под Ормана“, имот ЧОС с идент. 63427.92.6, Русенско землище
14.8.2018 г.
13
склад
ул. „Потсдам“ №1, сграда с идент. 63427.8.1152.14
свободен
14
снек-бар
ж.к.“Родина-3″, ул.“Сърнена гора“ №37
21.8.2018 г.
 
15
гараж №4
ж.к.“Родина-3″, ул.Згориград и ул.Ибър, бл.7, вх. Б
21.8.2018 г.
 
16
гараж №8
ж.к. Родина-3,   ул.Згориград и ул.“Ибър“, бл.7, вх. Б
5.8.2018 г.
 
17
гараж №7
ж.к.“Родина-3″, ул.Згориград и ул.Ибър, бл.7, вх. В
22.8.2018 г.
 
18
гараж №1
ж.к. „Родина – 3“, ул. „Згориград“, ул.“Ибър“, бл.7, вх. Г
27.3.2018 г.
 
19
гараж №6
ж.к.“Родина-3″, ул.Згориград и ул.Ибър, бл.7, вх. Г
30.7.2018 г.
 
20
гараж№16
ж.к.“Родина 3″, ул. „Згориград и ул.“Ибър“, бл. 7, вх. Г
27.3.2018 г.
 
21
авторемонтна работилница
ул. „Родопи“ №10
12.8.2018 г.
22
ателие за худ. дейност
ул. „Славянска“ №14
31.7.2018 г.
23
автомат за топли, безалкохолни напитки и закуски
ул. „Цариброд“ №3, партер, вдясно от входа
12.8.2018 г.
 
24
автомат за топли, безалкохолни напитки и закуски
кв. „Долапите“, местност „Над линията“, ДСХ „Приста“
14.8.2018 г.
 
25
снек-бар
ул.“Ангел Кънчев“ №1-партер
свободен
26
ул.“Боримечка“№ 43, високо тяло, етаж 2, помещение 7
свободен
27
ул.“Боримечка“№ 43, високо тяло, етаж 2, помещение10
свободен
28
производство на закуски
ул.“Боримечка“№ 43, високо тяло, етаж 3, помещение 12,13,14
свободен
29
ул.“Боримечка“№ 43, високо тяло, полуетаж, между етаж 3 и етаж 4
свободен
30
ул. „Боримечка“ №43, етаж 4, помещение 1
свободен
31
ул. „Боримечка“ №43, етаж 4, помещение 2
свободен
32
ул. „Боримечка“ №43, етаж 4, помещение 4
свободен
33
ул. „Боримечка“ №43, тавански етаж
свободен
34
ул. „Боримечка“ №43, самостоятелна едноетажна сграда в двора
свободен
35
офиси
ул. „Борисова“№ 47
свободен
36
търговски център
бул. „Ген. Скобелев“, подлеза – т.406
свободен
37
кафе-бар
бул. „Ген. Скобелев“, подлеза
свободен
38
магазин за промишлени стоки
ул.“Доростол“№ 53, пред църквата – Т. 39 от Общата схема
свободен
39
офис
ул. „Доростол“ №123
свободен
40
кафе-бар
ж.к.“Дружба-І“, ул. „Гоце Делчев“, бл.“Троян“№ 5
свободен
41
бивша сладкарница
ж.к.“Дружба-ІІ“, ул. „Кръстец“№81
свободен
42
открит склад
ж.к.“Дружба -ІІІ“, до бл.52
свободен
43
худож. ателие
ж.к.“Дружба -ІІІ“, бл.50, вх. А, помещение 3, вляво
свободен
44
худож. ателие
ж.к.“Дружба -ІІІ“, бл.50, вх. А, помещение 2, вдясно
свободен
45
худож. ателие
ж.к.“Дружба 3″, ул. „Александър Хаджирусет“ №9, бл. 50, вх. Б, помещение 2, вляво, помещение №2
свободен
46
офис
ул. “Княжеска” №1-А
свободен
47
офис
ул.“Котовск“№ 2, етаж VІ,                                   стая №601
свободен
48
офис
ул.“Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №603
свободен
49
офис
ул.“Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №604
свободен
50
офис
ул.“Котовск“№ 2 етаж VІ, стая №605
свободен
51
офис
ул.“Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №606
свободен
52
офис
ул.“Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №607
свободен
53
офис
ул.“Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №608
свободен
54
офис
ул.“Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №610
свободен
55
офис
ул.“Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №611
свободен
56
офис
ул.“Котовск“№ 2, етаж VІ                         стая № 612
свободен
57
офис
ул.“Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №613
свободен
58
офис
ул.“Котовск“№ 2, етаж VІ, стая №609
 
59
кафе-бар
ул.“Котовск“№ 2, партер
свободен
60
офис
ул. „Котовск“ №6
свободен
61
ателие
бул.“Липник“№ 52 /проход/
свободен
62
склад
местност“Левента“, до Телевизионната кула
свободен
63
магазин
ул.“Николаевска“ № 20
свободен
64
ателие за худ. дейност
 
ул. „Панайот Хитов“ №9
свободен
65
павилион по чл. 56 от ЗУТ
ул. „Петрохан“, южно от бл. 84,           т. 129 от Общата схема
свободен
66
магазин
ул. „Плиска“№5, бл. „Първа пролет“
свободен
67
административна сграда
 
ул. „Потсдам“ №1
 
свободен
68
терен за спортно игрище
ж.к. „Родина-1″, ул.“Сърнена гора“, до бл. „Огражден
свободен
69
 
ж.к.“Родина-3″, ул. „Мала планина“№14, бл. „Елба“,               вх.1, ет. 1
свободен
70
автоморга
ж.к.“Родина-3″, ул. „Шипка“              №50-50-А
свободен
71
 
ж.к. „Родина-3“, ул. „Чипровци“ №10, бл.“Брацигово“, вх. А, ет.1
свободен
72
офис
ул.“Хр. Г. Данов“ №8 на ъгъла с ул. „Пирот“, Паметник на културата
свободен
73
продажба на закуски
ул. „Хр. Г. Данов“ №8
свободен
74
ул. „Цар Асен“№18
свободен
75
ателие за услуги
бул. „Цар Освободител“ №64, сграда 4
свободен
76
заведение за хранене
бул. „Цар Фердинанд“ №3а, сутерен
свободен
77
аптека
с. Червена вода, Автоспирка-център
свободен
78
с. Ястребово, Автоспирка
свободен
79
с. Ястребово, бивш клуб
свободен
80
млекопункт
с. Ястребово (в края на селото)
свободен
ІІ. ТЕРЕНИ
1
павилион за пр-во и продажба на пици, кафе, безалкохолни напитки
ул. „Александровска“, ул.“Гургулят“, т. 251
до утвърждаване       на схема за зона „В-3“
2
павилион за вестници, списания и цигари
ул. „Александровска“,                      преди ул. „Мостова“
16.08.2018 г.
3
склад
 
ул. „Алеи Възраждане“, кв. 340, имот №5, т. 498
08.08.2018 г.
4
павилион за продажба на вестници и списания
ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Муткурова“, т. 50
свободен
5
павилион за закуски и захарни изделия
ул.“Байкал“ – ул.“Захари Стоянов“, т. 323
15.08.2018 г.
6
павилион за вестници, цигари и пром. стоки
ул. „Бозвели“, до бл. „Пушкин“, т.2548
свободен
7
павилион за вестници и списания
ул. „Борисова“ №16 кв.97, т. 377
свободен
8
павилион за вестници и списания
ул.“Борисова“, кв. 147, т. 544
свободен
9
павилион за вестници и списания
ул.“Борисова“ – ЦГЧ, кв. 205, т. 605
свободен
10
павилион за вестници и списания
ул.“Борисова“, кв. 109                    /до Напоителни системи/, т. 607
свободен
11
павилион за продажба на пакетирани хранителни стоки и безалкохолни напитки
ул.“В.Търново“ – ул.“Княжеска“, т. 506
свободен
12
павилион тото-пункт
 
ул.“Велико Търново“ – ул.“Княжеска“, т. 359
21.08.2018 г.
13
павилион за продажба на вестници и списания
ж.к. „Възраждане“, ул.“Тулча“, кв.707
свободен
14
павилион за вестници и списания
ж.к.“Възраждане“, ул.“Доростол“, до уч-ще“Братя Миладинови“, т. 22
свободен
15
павилион за продажба на вестници и пакетирани стоки
ж. к. „Възраждане“, бл. „Цитадела“, т. 5001                               
свободен
16
павилион за продажба на вестници и списания
пл. „Възрожденски“, т. 2                                     
свободен
17
павилион за продажба на алкохолни, безалкохолни напитки, сандвичи и пакетирани стоки
бул. „Ген. Скобелев“,                                 зад спирка СБА, т. 254
19.08.2018 г.
18
павилион за закуски и захарни изделия
бул. „Ген. Скобелев“ до бл. „Българска роза“, т. 424
свободен
19
павилион за продажба на вестници и списания
ул. „Давид“ и ул. „Борисова“,                                т. 20
свободен
20
павилион за вестници и списания
ул. „Доростол“, м/у ОУ „Братя Миладинови“ и бл. „Твърдица“, т. 22
свободен
21
павилион за вестници, списания и пакетирани стоки
ул.“Доростол“ и ул.“Янтра“, т. 1527
свободен
22
павилион за продажба на вестници и списания
пл. „Дунав“, пред бл. „Калоян“, т. 19
свободен
23
павилион за продажба на вестници и списания
ж.к.“Дружба“1, ул. „Гео Милев“,   кв. 583
свободен
24
павилион – заведение за бързо хранене
ж.к. „Дружба“3, ул.“Даме Груев“, пред бл.6
15.08.2018 г.
25
павилион за продажба на скара за вкъщи
ж.к. „Дружба“3, ул. „Даме Груев“, кв. 592, пред бл. 6
29.03.2018 г.
26
павилион за вестници и списания
ж.к.“Дружба“ 3, кв. 594 пред супермаркета, т. 509
свободен
27
снек-бар
ж.к. „Дружба“ 3, ул. „Даме Груев“, кв.591-А, т. 63
свободен
28
павилион за вестници и списания
ж.к.“Здравец“, ул.“Байкал“, ул.“З. Стоянов“, т. 534
свободен
29
павилион тото-пункт
ж.к. „Здравец“ – изток, с/у бл. „Асен“, т. 190
свободен
30
павилион за промишлени стоки
ж.к.“Здравец-изток“ до бл. Чинар, супермаркет №10, т. 589
свободен
31
павилион за пакетирани хран. стоки, промишлени стоки, кафе
ж.к.“Здравец-изток“ до супермаркет №10, т. 288
свободен
32
павилион за хранителни стоки, алкохол и цигари
ж.к. „Здравец“- север, в чупката на бл. „Потсдам“, т. 237
свободен
33
автомат за топли и безалкохолни напитки
пл. „Княз Ал. Батенберг“
до сградата на Исторически музей-Русе
15.08.2018 г.
34
павилион за вестници и списания
ул. „Неофит Рилски“ до бл. „Академик“, т. 48
свободен
35
павилион за вестници и списания
ул. „Петко Д. Петков“, ул. „Асен Златаров“, т. 638
свободен
36
павилион за вестници и списания
ул.“П.Д. Петков“ – бул.“Цар Освободител“ – кв.252, т. 542
свободен
37
павилион за цветя №1
 
ул. „Петър Берон“, ул. „Св. Троица“ /пред кафе „Шенген“/
свободен
38
павилион за цветя №4
ул. „Петър Берон“, ул. „Св. Троица“ /пред кафе „Шенген“/
15.08.2018 г.
39
обслужващ павилион №10
ул. „Св. Троица“, пред бл. „Ларго -1“ и Операта
18.12.2018 г.
40
павилион за търговска дейност
бул. „Родина“ – до Кооперативния пазар, т. 316
свободен
41
павилион-магазин за промишлени стоки и автодиагностичен пункт
ж.к. „Родина“ 2, ул. „Димчо Дебелянов“ №2А, т. 66
свободен
42
павилион – магазин за промишлени стоки
ж.к. „Родина“ 2, ул. „Димчо Дебелянов“ №2А, т. 65
свободен
43
открит склад
ж.к. „Родина“ 2, ул. „Димчо Дебелянов“ №2А, т. 64
22.08.2018 г.
44
кафе-бар, игра на карти, шах и табла
ж.к. „Родина“, ул.“Шипка“ №39, 24
свободен
45
павилион за вестници и списания
ж.к. „Родина“, ул. „Шипка“ преди ж.п. прелеза, т. 387
свободен
46
павилион за вестници и списания
ж.к.“Родина“ ул. „Чипровци“, с/у бл. „Колос“, т. 42
свободен
47
павилион за продажба на вестници и списания
ж. к. „Родина-1“, ул. „Чипровци“, т. 552                                       
свободен
48
павилион за вестници, списания и цигари
пл. „Свобода“, ул.“Средец“, т. 300
 
16.08.2018 г.
49
павилион за цветя №1
ул. „Хан Крум“, ул. „А. Златаров“, с/у Младежкия център
22.03.2018 г.
50
павилион за цветя №2
ул. „Хан Крум“, ул. „А. Златаров“, с/у Младежкия център
16.08.2018 г.
51
павилион за цветя №7
ул. „Хан Крум“, ул. „А. Златаров“, с/у Младежкия център
свободен
52
павилион тото-пункт
бул. „Цар Освободител“ №40, т. 358
26.11.2018 г.
53
павилион за вестници и списания
ул. „Църковна независимост“,      ул. „Любен Каравелов“, т. 51
свободен
54
павилион за плодове, зеленчуци, стоки за бита и хранителни стоки
ж.к. „Чародейка-Г-север”,                                    до бл. 312, т. 2384
свободен
55
павилион за търговска дейност
с. Николово, УПИ-V, кв. 24
25.03.2018 г.
56
терен за поставяне на павилион за магазин за хранителни стоки
с. Тетово, ул. „Генерал Столетов“
 
свободен
ІІІ. РИЕ С ПЛОЩ НАД 3,00 КВ. М
1
рекламно-информационен елемент
ул. „Независимост“ №1а – калкан за рекламна дейност
свободен
2
рекламно-информационен елемент
бул. „Скобелев“ №43, рекламни пана на част от калкана на имот – общинска собственост
свободен
3
рекламно-информационен елемент
на входа от гр. София, вдясно (позиция №14)
5.07.2018 г.
4
рекламно-информационен елемент
вход от гр. София, в разделителната ивица (позиция №27)
5.07.2018 г.
5
рекламно-информационен елемент
бул. „България“, в разделителната ивица (позиция №34)
5.07.2018 г.
 
6
рекламно-информационен елемент
бул. ”България”, вдясно, преди бул. „Гоце Делчев“ (позиция №35)
5.07.2018 г.
7
рекламно-информационен елемент
бул.”България”, вдясно, след ул. „Гоце Делчев“(позиция №36)
свободен
8
рекламно-информационен елемент
вляво по пътя за гр. Силистра, след Дунав мост (позиция №72)
свободен
9
рекламно-информационен елемент
бул. ”България”, вдясно, след Дунав мост посока ТЕЦ (позиция №75)
5.07.2018 г.
10
рекламно-информационен елемент
бул.”България”, вдясно, след Дунав мост – посока гр. София                                             (позиция №77)
свободен
11
рекламно-информационен елемент
бул. „Мидия Енос“, пред                    бл. „Машпроект“ (позиция №133)
5.07.2018 г.
12
рекламно-информационен елемент
бул. „Трети март“ 74, в разделителната ивица, вляво по посока център(позиция №165)
свободен
13
рекламно-информационен елемент
бул. „Трети март“, в разделителната ивица, посока център(позиция №166)
свободен
14
рекламно-информационен елемент
бул. „Трети март“, вдясно, посока център(позиция №169)
свободен
15
рекламно-информационен елемент
бул. “Ген. Скобелев”, вдясно, посока център (позиция №181)
свободен
16
рекламно-информационен елемент
бул. „Ген. Скобелев“, до спирка срещу СБА (позиция №183)
5.07.2018 г.
17
рекламно-информационен елемент
затревен остров между ул. ”Н.Петков” и ул.”Потсдам” (позиция №202)
 
свободен
18
рекламно-информационен елемент
бул. “Трети март“, затревен остров срещу „Млекозавод“            (позиция №216)
свободен
19
рекламно-информационен елемент
ул. „Александровска“, зона Б-2, срещу Халите (позиция №217)
свободен
20
рекламно-информационен елемент
бул. „България“, зона „З“, вдясно, след КАТ, по посока София (позиция № 218)
 
свободен
21
рекламно-информационен елемент
вход от гр. Варна, вдясно (позиция № 219)
свободен
22
рекламно-информационен елемент
в тревната площ на бул. „Мидия Енос“, посока пътен възел „Охлюва“, пред бл. „Дунавски строител“ (позиция №221)
 
 
свободен
23
рекламно-информационен елемент
разположен на бул. „Цар Освободител“, посока център, в зелената площ преди съществуващата бензиностанция/ газстанция (позиция №220)
 
 
свободен
ІV. ДВОРНИ МЕСТА
1
дворно място
с. Просена кв. 13, УПИ ІV
1.04.2018 г.
2
дворно място
с. Червена вода, кв.75, УПИ ІІ
1.04.2018 г.
3
дворно място
ж.к. „Родина-3“, кв. 767, ул. „Черни връх“, ПИ 2452
16.04.2018 г.
4
дворно място
местност „Слатина“, ПИ №000396
30.07.2018 г.
5
дворно място
местност „Орта Екенлик“, ул. Кариерата №20
30.07.2018 г.
6
дворно място
гр. Русе, ул. “Св. Димитър Басарбовски” №47
свободен
7
дворно място
с. Сандрово, УПИ -VІІІ-6, кв.60
свободен
8
дворно място
с. Червена вода, ул. „Ангел Кънчев“№24
свободен
9
дворно място
гр. Русе, ул. „Йосиф Дайнелов“ №51
свободен
10
дворно място
кв. „Ср. кула“, ул. „Слав“ № 9
свободен
11
дворно място
с. Сандрово, кв. 25
свободен
12
дворно място
гр. Русе, ул. „Бояна“ №3 и №5
свободен
13
дворно място
гр. Русе,
ул. „Канлъ дере“
свободен
V. СТОМАТОЛОГИЧНИ КАБИНЕТИ
1
стоматологичен кабинет
гр. Русе, ул. „Александровска“ №93, етаж 2 (адм. част – Градски Хали)
свободен
2
стоматологичен кабинет
гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане“ №86
18.12.2018 г.
3
стоматологичен кабинет
гр. Мартен, ул. „Рига“, Здравна служба
27.03.2018 г.
4
стоматологичен кабинет
с. Ново село, Здравна служба
25.03.2018 г.
5
стоматологичен кабинет
с. Семерджиево, ул. „Черно море“, Здравна служба
15.08.2018 г.
6
стоматологичен кабинет
с. Просена, Здравна служба
свободен
 
2.Прогнозен списък за продажба на имоти, общинска собственост през 2018 г.

по
ред
АОС
Наименование
на общинския имот
Разпореждане
Приходи,
 лева
/По нормативен метод/
1
7223/2014 г.
ПИ 63427.10.1756, с площ 607 кв.м.,
гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Тодор Страшимиров“
Продажба
7 120,00
2
7662/2015 г.
 
ПИ 63427.258.83 с площ 6 461 кв. м., гр. Русе, кв. „Средна кула“
Продажба
189 549,00
3
7633/2015 г.
ПИ 63427.10.1799, с площ 388 кв.м., гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Дъбрава“ №2.
Продажба
14 375,00
4
8094/2016 г.
ПИ 63427.8.1337 (УПИ III-863), с площ 8 114 кв.м., гр. Русе, ИПЗ
Продажба
308 000,00
5
6355/2010 г.
УПИ VIII-103 в кв. 52 по плана с. Бъзън, с площ 1 120 кв.м.
Продажба
3 360,00
6
5542/2008 г.
ПИ 63427.333.122 (УПИ XIII-106 от кв.888), с площ 21 646 кв.м., гр. Русе, Индустриален парк
Продажба
846 718,00
7
7339/2014 г.
ПИ 63427.5.581, с площ от 158 кв.м. в гр. Русе, ул. „Сърнена гора“ № 30
Продажба
20 540,00
8
7605/2015 г.
УПИ IV-519, кв. 32 , с площ от 1057 кв.м. в с. Семерджиево, Община Русе
Продажба
6 183,00
9
7603/2015 г.
ПИ №63427.2.1734, ул. „Петър Берон“ 13, гр. Русе, ОПС за гараж с площ 13,50 кв.м. 
Учредяване на ОПС
3 370,00
10
Терен комплексно застрояване
ПИ 63427.7.699, гр. Русе, северно от бл. „Шар планина“, ОПС за гараж с площ 17,60 кв.м.
Учредяване
на ОПС
1 170,00
11
8527/2017 г.
Земеделска земя, представляваща ПИ №509.47, с площ 424 кв.м. в м. „Кантона”, землище на село Басарбово.
 
Продажба
1 000,00
12
8530/2017 г.
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на дела на Община Русе, представляващ 1656/9106 кв.м. ид.ч. в имот №066011, находящ се в м. „Селището“, землище на село Басарбово.
Продажба
16 560,00
13
3537/2001 г.
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на дела на Община Русе, представляващ 80,18/384 кв.м. ид.ч. в поземлен имот с идентификатор 63427.2.774 по КККР на град Русе по ул. „Никола Палаузов“ №9 в град Русе.
Продажба
30 800,00
14
3493/2001 г.
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на дела на Община Русе, представляващ 200/490 кв.м. ид.ч. в поземлен имот с идентификатор 63427.2.773 по КККР на град Русе по ул. „Батак“ №4 в град Русе.
Продажба
76 800,00
15
 
Придаваеми места по улична регулация с площ от 19 кв.м. и 6 кв.м. към УПИ XV-476 и УПИ XVI-477 в кв. 24 по регулационния план на село Просена.
 
 
Продажба
 
100,00
16
 
Придаваемо място по улична регулация с площ от 200 кв.м. към УПИ I-4317 в кв. 297 по плана на град Русе.
 
 
Продажба
 
76 600,00
17
 
Придаваемо място по улична регулация с площ от 216,58 кв.м. към ПИ 299 в кв. 124 по плана на село Николово.
 
 
Продажба
 
2 600,00
18
 
Придаваемо място по улична регулация с площ от 215 кв.м. към УПИ IV-262 в кв. 599 по плана на град Русе.
 
 
Продажба
 
5 600,00
19
 
Придаваемо място по улична регулация с площ от 46 кв.м. към УПИ XII-586 в кв. 45 по плана на село Червена вода.
 
 
Продажба
 
460,00
20
 
Придаваемо място по улична регулация с площ от 10,70 кв.м. към ПИ 251 по плана на кв. „Долапите“, град Русе.
 
Продажба
 
110,00
21
8186/2017 г.
Поземлен имот №503.706, местност „Дрибак 6“ с. Николово
Продажба
2 300,00
22
8187/2017 г.
Поземлен имот №503.707, местност „Дрибак 6“, с. Николово
Продажба
2 200,00
23
8188/2017г.
Поземлен имот №503.710, местност „Дрибак 6“, с. Николово
Продажба
2 200,00
24
8189/2017 г.
Поземлен имот №503.711, местност
„Дрибак 6“, с Николово
Продажба
2 300,00
 
25
8526/2017 г.
Поземлен имот с идентификатор 63427.173.314, местност „Барбуков трап“, гр. Русе
Продажба
8 300,00
26
Терен комплексно застрояване
ПИ 63427.5.510, по КККР на гр. Русе, ул. „Чипровци“ №12
Учредяване право на пристрояване на стъпала
3 500,00
27
7245/2014 г.
Поземлен имот № 503.41, местност „Дрибак 6”, с.Николово
Продажба
2 000,00
28
7244/2014 г.
Поземлен имот № 503.36, местност „Дрибак 6”, с.Николово
Продажба
2 000,00
29
7246/2014 г.
Поземлен имот №502.2270, местност „Дрибак 1,2“, с. Николово
Продажба
2 000,00
30
5581/2008 г.
УПИ V-1690, кв. 70, гр. Мартен, ОПС с РЗП 20 кв.м.,
Учредяване на ОПС
300,00
32
4005/2003 г.
ПИ №63427.4.2124, с площ 250 кв.м., гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Дайнелов“ №51
Продажба
12 800,00
33
6033/2009 г.
Надстрояване на сграда с идентификатор 63427.12.23.3 със застроена площ 147 кв.м., намираща се в кв. „Образцов чифлик“
Надстрояване
2 400,00
34
8212/2017 г.
ПИ с идентификатор 63427.1.117 по КККР на гр. Русе, с площ 419,00 кв.м., гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №129.
Продажба
104 296,65
35
Терен комплексно застрояване
Изграждане на външно стълбище –авариен изход към съществуващ магазин с адрес: гр. Русе, ул. „Плиска“ №83
Учредяване на ОПС
497,00
36
7314/2014 г.
ПИ с идентификатор 63427.156.463 по КККР на гр. Русе с площ 714 кв.м., землището на гр. Русе, местност „Под Левента“
Продажба
2 565,00
37
7315/2014 г.
ПИ с идентификатор 63427.156.469 по КККР на гр. Русе с площ 713 кв.м., землището на гр. Русе, местност „Под Левента“.
Продажба
2 565,00
38
7151/2014 г.
ПИ с идентификатор 63427.2.3066 по КККР на гр. Русе с площ 861 кв.м., в гр. Русе, ул. „Сент Уан“ №26.
Продажба
107 774,06
39
8533/2017 г.
ПИ с идентификатор 63427.173.14 по КККР на гр. Русе с площ 1095 кв.м., землището на гр. Русе, местност „Барбуков трап“.
Продажба
12 211,00
40
6283/2010 г.
Незастроен УПИ VIII-726 от кв. 48 по регулационен план на с. Ново село с площ 860 кв.м.
Продажба
5 230,00
41
6284/2010 г.
Незастроен УПИ IX-726 от кв. 48 по регулационен план на с. Ново село с площ 940 кв.м.
Продажба
5 770,00
 
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)