Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 736

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба №1 на ОбС – Русе и във връзка с чл.49, ал.2 от Наредба №1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС №6125 от 10.11.2009 год., представляващ УПИ І-90 – за общ.обсл.застрояване от кв.887 в местност «Слатина», Индустриален парк Русе по плана на гр.Русе, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.333.126 с площ 17 221,00 кв.м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; заедно с изградените върху него сгради, както следва:
• Двуетажна масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.1 със застроена площ 259,00 кв.м. от които 16,50 кв.м. от североизточната част на сградата попада върху действащата улична регулация. Предназанчение: Друг вид сграда за обитаване.
• Масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.2 със застроена площ 132,00 кв.м., брой етажи: 1, предназанчение: Хангар, депо, гараж.
• Масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.3 със застроена площ 490,00 кв.м., брой етажи: 1, предназанчение: Хангар, депо, гараж.
• Масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.4 със застроена площ 130,00 кв.м., брой етажи: 1, предназанчение: Хангар, депо, гараж,
при начална конкурсна цена 1 267 000,00 лева, без включени данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил конкурса.
2. Одобрява конкурсни условия за продажба на недвижимия имот, подробно описан в т.1 от настоящото решение:
2.1 Участникът в публично оповестения конкурс да е юридическо лице, регистрирано по реда на Търговския закон.
2.2. Предназначение на новоизградения обект – за общ.обсл.застрояване или изграждане и експлоатация на обекти с производствено и/или складово предназначение, след изменение на действащия ПУП – ПРЗ, което ще е за сметка на участника, спечелил конкурса.
2.3. Цена на имота – не по ниска от началната конкурсна цена в размер на 1 267 000,00 лева, без включени данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил конкурса.
2.4. Размер на инвестициите;
2.5. Срок за реализация на инвестиционното намерение – до 36 месеца, считано от датата на сключване на договора за закупуване на терена до въвеждането в експлоатация на обекта, като инвеститорът е длъжен да започне изграждането най-късно до 18 месеца от датата на сключване на договора;
2.6. Брой на работните места, които ще бъдат разкрити след окончателната реализация на инвестиционното намерение;
2.7. Имотът, предмет на продажбата, да не бъде обект на разпоредителни действия, преди реализацията на инвестиционното намерение по т. 2.2.
3. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижимият имот, описан в т.1, съобразно одобрените условия, след влизане в сила на настоящото решение на ОбС – Русе.
4. Въз основа на резултатите от конкурса, Кметът на Община Русе да издаде заповед, с която да се определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба с лицето, спечелило конкурса.