Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 737 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №23/05.11.2021 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, Общински съвет реши:

            1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 12 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №1656 – ул. „Сан Стефано“, село Червена вода, Община Русе, приобщен към УПИ III-1316 в кв. 331 по регулационния план на село Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, с прогнозна цена в размер на 162,00 лева (сто шестдесет и два лева), без дължими данъци и такси.

           2. Обявява придаваем терен от 12 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №1656 – ул. „Сан Стефано“, село Червена вода, Община Русе, придаван към УПИ III-1316  в кв. 331 по плана на село Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, за частна общинска собственост.

           3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 12 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №1656 – ул. „Сан Стефано“, село Червена вода, Община Русе, приобщен към УПИ III-1316 в кв. 331 по регулационния план на село Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, на Клаудио Джулио, след заплащане на Община Русе цена в размер на 162,00 лева (сто шестдесет и два лева) и дължимите данъци и такси.

           30% от постъпленията от продажбата на посочения придаваем терен да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

           4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)