Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 737 Прието с Протокол № 29/25.01.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот №509.47 по плана на новообразуваните имоти на местност „Кантона”, землище на село Басарбово, Община Русе, с площ 424 кв.м., вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих /съгласно §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, седма категория при неполивни условия, предмет на Акт №8527/06.11.2017 г. за частна общинска собственост, вписан под №174, том 36, вх. рег. №16220/10.11.2017 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 1 031,20 лева (хиляда тридесет и един лева и двадесет стотинки), без дължими данъци и такси.
2. Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилият участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)