Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 737

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от ЗОС, общинският съвет реши:

1. Предоставя безвъзмездно за управление, за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот-частна общинска собственост, представляваща целите VІІ-ми и Х-ти етажи от административна сграда в гр. Русе по ул. „Църковна независимост” № 18, с АОС № 1153/17.12.1997 г., на Регионален инспекторат по образованието-Русе.
2. Упълномощава Кмета на община Русе да издаде заповед и да сключи договор.