Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 738 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Протокол №23/05.11.2021 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-2936/29.09.2021 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПР за поземлен имот с идентификатор 63427.10.1920 в кв. 164 по плана на кв. „Ср една кула“, град Русе, Общински съвет реши:

            1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 4 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.10.1086 – ул. „Бачо Киро“, кв. „Средна кула“, град Русе, придаван към УПИ X-1920 в кв. 164 по плана на кв. „Средна кула“, град Русе, с прогнозна цена в размер на 154,00 лева (сто петдесет и четири лева), без дължими данъци и такси.           

            2. Обявява придаваем терен от 4 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.10.1086 – ул. „Бачо Киро“, кв. „Средна кула“, град Русе, придаван към УПИ X-1920 в кв. 164 по плана на кв. „Средна кула“, град Русе, за частна общинска собственост.

            3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 4 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.10.1086 – ул. „Бачо Киро“, кв. „Средна кула“, град Русе, придаван към УПИ X-1920 в кв. 164 регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе, на Добромир Иванов Димитров, след заплащане на Община Русе цена в размер на 154,00 лева (сто петдесет и четири лева), и дължимите данъци и такси.

            4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)