Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 738 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.26, ал. 1 и чл. 28, ал.1 и ал.2 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Определя във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити“ – ОП „Социално предприятие -обществена трапезария“ и приема План сметката му за 2013г. – Приложение №1.
2. Определя лимит за разходите за заплати за 2013 г. – 11 щ.бр. – 25 600 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)