Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 738 Прието с Протокол № 29/25.01.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и чл. 184, ал. 3 от ЗУТ, Общинският съвет реши:
Дава съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане и преустройство на външни стъпала /осигуряване на достъпна среда/, със застроена площ от 16,10 кв.м., към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.5.510.10.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, върху имот по ул. „Чипровци“ № 12 в гр. Русе, частна общинска собственост, с идентификатор 63427.5.510 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, в полза на „РКС КООП ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 204035144, съобразно предвижданията на одобрен от Главния архитект на Община Русе на 14.11.2017 г. проект, срещу заплащане на цена в размер на 2 288,10 лв., без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на търговското дружество.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)