Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 738

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т. 4 от ЗОС и чл. 40, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, чл. 62, ал.1 и ал.2 от Закон за енергетиката, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване възмездно право на строеж на Е.ОН България Мрежи АД, за изграждане на трафопост със застроена площ от 17.66 кв.м. и за сервитутно право – 59.88 кв.м., или общо 77.54 кв.м., върху общински недвижим имот, представляващ Урегулиран поземлен имот № VІ – общ. в кв. 66, град Русе, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри имот с идентификатор 63427.2.5328, с площ от 618 кв.м., ул. Одрин, предмет на АОС № 1176 от 19.02.1997 г., на цена от 15 165 лева без включени данъци и такси. Дължимите данъците и такси са за сметка на Е.ОН България Мрежи АД.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за учредяване възмездно право на строеж, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор.