Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 739 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №23/05.11.2021 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, Общинският съвет реши:

            1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 13 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №410 – ул. „Арда“, село Долно Абланово, Община Русе, приобщен към УПИ II-62 в кв. 6 по регулационния план на село Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, с прогнозна цена в размер на 102,00 лева (сто и два лева), без дължими данъци и такси.

           2. Обявява придаваем терен от 13 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №410 – ул. „Арда“, село Долно Абланово, Община Русе, придаван към УПИ II-62 в кв. 6 по плана на село Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, за частна общинска собственост.

           3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 13 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №410 – ул. „Арда“, село Долно Абланово, Община Русе, приобщен към УПИ II-62 в кв. 6 по регулационния план на село Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, на „Стеми 2020“ ООД, ЕИК206070445, след заплащане на Община Русе цена в размер на 102,00 лева (сто и два лева) и дължимите данъци и такси.

           30% от постъпленията от продажбата на посочения придаваем терен да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

           4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)