Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 739 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Изменя т. 2 и т. 3 от Решение № 330, прието с Протокол № 15/20.09.2012г. на Общински съвет Русе, като думите „Социално предприятие за обществено хранене” се заменят със „Социално предприятие – обществена трапезария”.
2. В приетия с Решение №330/ 20.09.2012г. на Общински съвет – Русе Правилник за организацията, дейността и управлението на общинско предприятие „Социално предприятие- обществена трапезария” навсякъде думата „управител” се заменя с „директор”.
3. Променя числения състав на Общинско предприятие „Социално предприятие-обществена трапезария” от 17 бр. на 11 бр., в това число помощен персонал 6 бр.
4. Отменя Приложение № 1 към действащия Правилник за организацията, дейността и управлението на общинско предприятие „Социално предприятие-обществена трапезария”.
5. Към чл.14, ал.1 от Правилник за организацията, дейността и управлението на общинско предприятие „Социално предприятие-обществена трапезария” приема ново Приложение № 1 „Структура и численост на ОП „Социално предприятие –обществена трапезария”, неразделна част от настоящето решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)