Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 739 Прието с Протокол № 29/25.01.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.198б, т.2 и чл.198ж от Закона за водите, във връзка с чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие Община Русе да предостави за управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на следните активи – публична общинска собственост:
1. Обект „Реконструкция на уличен водопровод ф200 мм и ф100 мм с ПЕВП ф250 мм ф110 мм и СВО по ул. „Райко Даскалов“, гр. Русе, община Русе“ с дължина на трасето в размер на 566,00 метра и балансова стойност в размер на 178 600,00 лева.
2. Обект „Реконструкция на уличен водопровод ф100 мм, чугун с ПЕВП ф110/10 и ф250 мм, чугун с ПЕВП ф280/10 и СВО по ул. „Славянска“, гр. Русе, община Русе“ с дължина на трасето в размер на 534,00 метра и балансова стойност в размер на 140 933,00 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)