Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 739

Прието с Протокол № 35/10.12.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.41, ал.2 от ЗОС, протокол № 105/02.09.2009 г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ ОС 5/15/02.09.2009 г., общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на втори и трети етажи над козирка на северен вход на съществуваща общественообслужваща сграда по бул.Липник № 58 в гр.Русе, кв.650, попадаща върху поземлен имот с идентификатор 63427.7.59, с обща РЗП – 52,78 кв.м., съгласно издадена виза за проектиране и одобрен инвестиционен проект от 02.09.2009 г. на „САВАНА” ООД, на стойност 8 550 лв., без ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на „САВАНА” ООД.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване.